ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

۱

 

 

٢

 

 

۳

 

 

 

٤

 

۵

 

 

۶

 

 

7

 

8

 

 

 
 
   
ږ ڼ ې


  
 
 

ږ ۲۳

۵۸

΁ ی ې ې

...ی ی .

ی ی ې ې ړې ې ې.

ی څ ړ .

ی ړ ی.

ګ ې .

! څ ې ې:

ی څ ی!

څ ی.

څ ګ!

ی ړ ټی ی.

ې ې ړ ټی ېږ ې ړ .

ې څ ځ ی. ځ .

ځ ی ی ې ځ

ی-

ځی ېږ.

ې یې ځ ی

ې ړ ې сې ې .

ی ې ې ʺ

څ ېې ی

ی !

ی ېی...

ې ې .

یې ی ځی ی

ې ی ګ

یې ېږ ې ې ی ځ

ړ یښ ړ.

 

٭٭٭

 

 

۵۹.

ې ... ۸:۳۲

ې

ې ی :

ی ی!!!

! ټ ی ی ګ!

یې ی څې ې ی

И

ګۍ ېږې ړ!

څ ېښ ې Ӂی ڼ ې ی.

ګړ ې Ӂ ې ی ې ییږ.

ګړ ی ږ ړ.

ی څ (С ی...) ې ړ ړ

ځ یې ی

یې ړ

ی څ!

ې ی ړی.

ړۍ ځې Ӂی ی

ې ې

ښ

ړ ې ی .

ګړی ی یې ځې ړ ړ

ې یې ΁ - ې-

ډګѫϻ ی

ې څ ړ .

΁ ړ ړ ې ځ

ې یږ

ی ی ړۍ Ӂی ې ڼ ښ

ی ی ې ی ی ړې

ګړی ې ېږ ډ

ی

ی څ ی ی ی .

ی ρ ړې ې

څ ی ې

ی ی!

 

٭٭٭

ې ۴

۶۰

ړ :

ې ې ی ې ې ځ څګ ړ

ځ څګ Ͽ

ې ې ړ ی.

څ ی ې څ ی ی!

ې ړۍ ݘ-

.

ښی ی څ ی

ې ې یې ی.

ګړی ی ګۍ ی ړۍ.

ښې ګ ې

ې ګړی (ګۍ ј) ΁ ګڼ.

ݘ ѡ

ې ږ.

ښی ځ څ څ .

ې ټ

ی ې ې ی څ ې

ځ ړ ې ې ې ړېږ.

یې څې ې ј څ ې!

ډېې یې ې ښ

ې ځ ې ښ ېې ړ.

څ

ѻ یϻ څ

ѡ ی څ ېږ

ځ ې ی ې ی

ې ې ېی ې ځې

ی ځې ځې ی .

ټېټ ې ې یې ړې ې ې ی .

ې ښی ې ې

ې ګېډې ړ یې یګ ډ

ی ې ګړ

ǘښ ǁېې .

ې ی ې ی

ږ یې ښیښ ړ ی.

ګ ګ

ی ې ږ

ې ګړ ښی: څ ډ

ګ

ی.

یې ې ښې

ې ګړۍ ږ څټ ړې.

ګړۍ

ې ېڅ ې ځېږ

͡

ې ی ې ی

ی

ی

یې ی

ې ۍ

یۍ

یې ی

ې یښ ې ې یښ ې ې یښ ې...

 

٭٭٭

 

 

    ۱٤۶                         /        ۱۳۸٩  یی                 16 ٢٠۱۱