ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

ږ ڼ ې

 

 

ې:

: ږ ڼ ې

ی:

ډی: ی ی

 

ږ ڼǻ ځ

 

ډې ړې ې یې ې ې ې: ړۍ ې ی ې ړ ʘ ې ې ی ړ ړ ې یې ړی ږ () ړ... ې ی ی ې څ ی ی ی ی څ ې ی!

ښ ږ ڼǻ ټګې :

ی:

ږ Ә ی. Ә ی ی ږ یې .

څ ږ ڼǻ ژ . ړۍ ږ ڼ ې ېښ.

ې ѡ ی ړ ی ΁ ϡ ޡ ی ټ ΁ǘ ی ې ΁ ی ۍ یۍ ګی ګ ډګ ې ځ. ی ې ښی څ ΁ ښ ΁ ړ ښ (یی) ی.

ړ:

ی!

څ یې ې یې ј ړې!

څ یې ј ړ ې یې ې!

ی Ǎې ی:

ی ې ځ ې ېږ . . ی ...

( ) ټګ (ږ ڼ) . څ ښ ښ ی . ی یۍ ې ی ی ی. ی ېې څې ی. ی څې یې () ې ی ېې . یې ی- ی ې څڅ یې ی ی ی ی. ی ښې یې ړی ( ی) ی ډ . ی ګې ی ΁ ټǘ ځی ې .

ې ټټ ې ( ) ې () ݘ ی. ښښ ړی ی ې ΁ ړۍ ی (ی) ҡ ې یې ې ې ېې ې یѡ ی ژ ړ. ې ې ځګې () څ ېې!

ې ېښ ې ښ ې ې ی ې ی ی ی. ی ی ی ی ېډی ې ی یѡ ځѡ ی ΁ ړ ی ړی ی.

ی ږ ڼǻ ΁ې ې . ېښ (ی ǁی ) ی.

ښی ښی ې ډې ږ ېږ. ی . ې ېږ.

ړ څ ښګ ې ې ېې یǿ ښې ʘېږ ې ΁ ځ څګ. ټی ځ ی ې ی ی ( ې ډ) ې ېې یǻ ښې ی ې ېې ېې ېږ ی ΁ ځ ی ځ ی ی یې ګ ېږ ی ې ړېږ ځې ځې .

ږ ڼǻ ی ǁ ј Θې Θې ј! ېی ی- ی- ی ړ ګ- ځ یی () څ ړ.

یې !!!

ی ی

۱۳۸۹ ېږی ړ

- څ

  

 

 

ږ ڼ ې

ی ې .

۱

ږ Ә ی. Ә ی ی ږ!

Ә ټ ږ ځ ې .

Ә ی ی ږ یې

ې ږ ېږ.

ږ ږ

یې ې ی ړ.

ږ ږ ږ ی ې ی ی

ځ ټ ې ې!

ی ږ ې ږ ې ی

ې ې ʘ ګیې Ӂی ی ...ځې

ې یې

یې څ ګځ.

یې ې

ډې ړ!

ږی ړې ړ!

ی ې ړ!

...

!

ی!

ږ ې ی.

ږ ې ΁ .

ږ ې ΁ Ә .

ږ .

ډ ډی

ږ

ښ

ڼ

...

ې یې ېږ ېې

ې ی څ ې

ې ې ϡ ی Әټ ۍ یې ې

یښې

څ څ 㿿

 

 ٭٭٭

ګښ ۱۳

۲

یټ ړۍ

ې یې ڼې ې ی!

ڼې ΁ ټ ښ ځ ی ې ړې

ڼ ۍ ۍ!

ڼې ѡ ښی یې !

ی ی ی ځ!

ی 捡 ی ې ېږ.

ی ې Ӂ

ګ ې ړ!

ی ې (ځی) ې ړ

ې ΁ ی څ ټ ړ!

...

څ ې ې ې ټ ېڅ څی ې ځې.

ټ ې ې ې .

ټ Ԙ !

ټ ی ځ ښې ې ې ړ.

ی څ ې ی ې !

ی څ ی ې ې јړ!

ی ېڅ څ !

څ ې ځی ږې

ې ڼې Ԙ

ړ ی ې ی.

 

٭٭٭

 

 

۳

ې !

څ

ی ې ی ړ څ !

ی یې ګی ҡ ی ې ښ ی .

ګګ ΁ ږ.

ګړ ʡ Ԙ ѻ څېې ې .

ې ږ ې ې ږ ېې ېږ یې ې ې ځ!

ی ی ی یې ړې ی یې ډګ !

څې ې یې ږېږ:

΁ ی ښی ېې ړ

ی ړ ی ې ېړ ی ې ټډ ی

ی ې ی!

ی ږی ړی ې ی ی.

:

یې ځ ځ څ ې یې ی.

یې ی ...

ی ې ی څ یې ټی

ی

ی.

ی څ ی ﺉ!

ژ څ ړ.

څ ی

ټ ...ی ی () ی ږېږﺉ

ې ی ږېږ!

ډې ې .

ی

Ӂږۍګې څ ی

یې ی یې ی.

ګړ ی ی ې ړ یې !

- ې ...

ې ېی یې .

ی ځ ې یږې ی ی.

ی ې ی یې .

ی ښی ی ې ړ ې ړ.

ی ې یې ی ی.

ې ځ ې Ӂی ی ی.    

یې ې ږ ې ړ.

...

څ ېږ ې ټ یې ځ ې ړ.

ې ی ی.

 

٭٭٭

 

 

 

    ۱۳۷                   ۱۳۸٩  یی        ی ٢٠۱۱