ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

 

٢

 

 

۳

 

 

 

٤

 
 
   
ږ ڼ ې


 
 

۲۵

ی څ ړ

څ ی Ӂی ې ې ږ

ګ ګ ګ

ѡ ی ې ې .

ǫ... ی ې ړی ј څ !

ړی ږ

ېی ځ ی ې ځ!

ۍ ې ې .

ږ یښ ې ږ ڼǻ یې ې ǘ ی

ې یځ.

...

یې ی ی ډی ې ی .

...!

څ ېې ې ې ې ېښ .

ې ې ی ې ې ې .

ې ښ ځ ی

یې ې !

(   )

ی ې ی ې ې ږ

ی ې ی ې یǡ یʡ ې ی ړ ېږ.

ې ې ې ې .

یښ ږ ې څ Ѻ

Ә !

 

٭٭٭

26

ګښ ۲۳

ی ې ېږ ی یېږ.

ی ې ی ېږ.

ی ځ څ ېږ.

... ګی ګی

ݘ

یې ی.

ی

ېږ.

ې څېې یې (څې) ړې

ې ړې.

ټ ی ټګ ړ ړ

ځ ې ی ې ې

ی .

څ ې ېږ ی ی ړ .

ی ې ی ېږې

ې.

ی .

یې ړ ی .

ی ی . ی ځی ځ ی ځی ی یې.

ی ΁ ی ې.

څ ی ښ.

ی ټ ټ ګ

ې ی ږ.

ی:

ǡ ې ی یې ی.

څ ی ی ړ څ ړ.

څ ې.

ی ی یې.

ی ړ ړ ګې ړې

ی ې یۍ ΁ې

ې ǡ څ

ې ǡ ...

...

ی ې ې یښې .

ی ټ ټ ی ې . یې ی .      

ځ ې ې ی .

یې ی .

ی

ې !

ی ی

ې ړی

ېځې

ېږ

ځ Ӂ:

...

ې ی ې ې ځ ې јړې

ې ΁ یې یې ΁ ې ΁ ګې...

ټ ټ / ΁!

٭٭٭

۱۱

۲۷

ی ی! څ ې ېې ې ǻ ې ی!

څ ې ېې ې ǻ   ې !

...ی ی ړ ې څ یې ی

ړ ې ېږ.

څ ې ټ ې ډ ېږې.

ځ - ټی

.

ې ی ! ! څ ی!

څ ې ی ښې ېټې ېښې ېږ څ یې

ی یې څ

ی ېټ ې یې ښې

ی ږ ې ی ړ ې یې ی یښ

ږ ږ ی ی ې ړ ی! څ ی!

ښې ې ۍ ې

ړ ګې ځېې ی یی

... ړېږ!

ی ګ ی!

ې ګی ی

ې یې ی

ی ېږ ې ړ

څ ی ړ څ ی ړ

ړ

ۍ ی یې ې ټ ې ېږ!

ی ی ې . ی یې ړ

ې ېږ ې ۍ ړ ې () ې.

ېڅ ی ړې .

-ی یځ ی .

ی ې څ ی ړ!!!

ې ې ېی ړ!

...څ ې ΁ ی ې ی!

ې څ ی ېږ...

 

٭٭٭

۱۲

۲۸

ځ ی .

ی ی ... یې јړ .

څ ې یې ې

څ ې ټ

ݘ ې ی ې ېې یې ی!

څ ې یې ړ.

ې ړې ړ ړې

...

...ې ې ځې ې ې .

(ی) ې ې ی ی ې ځی ښ

ی ړ.

څ ی یې јړ ی.

ی ې.

ی . . ی ...

ډ یې .

یې یې ی.

ی !

ی څ ې Ӂی ښ .

ی ې ی ړې

ېږې!

ی ی .

ی ی ې.

ې ی ړ ېی.

ی ځځی ی ې ږ یې یې ی ړ.

ې ی ړ ی ی ږ څ ېېږ. ی یېږ. ی ی ېږ.

ېې ېڅ ی ډېېږ.

ی ډېېږ ځ ݘ ېی ې یی .

ی ΁ǘ ی ې .

΁ ی ی.

ی ΁ ی .

...

ی ځ!

ې ی ښې ې ړ.

ې ی ی یې Ӂ!

ې ی ځ څ ګ

یې ی ېږ ی یې

ېږ!

ی یې ј ј ј...ې یګ ځ.

ی ی.

څ ې ی ړ ( ړ) ګېږ!

 

٭٭٭

۲۹

ی ېږ.

ی څ . ی ې ی .

ی ې ږېږ ې јېږ.

ی ې ښ ΁ ېېږ

ی ېږ!

ی ې ټ () ې ځی ېږ.

ی Ӂیېږ

Ԙ ښېږ

ی ټ څټ

ځی ې

ی ېږ

ټ ږ ېږ

ې ټې ې ځ ې

ښې ځ ې

ټ ېږ!

ی ې ѻ ښ ېږ

! ی ې .

 

٭٭٭

 

 

 

    ۱٤۱                                 ۱۳۸٩  یی                     э ٢٠۱۱