ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

 

٢

 

 

۳

 

 

 

٤

 

۵

 

 

۶

 

 

 
 
   
ږ ڼ ې


 
 

ږ ۴

۵۰

() ځ ځ ې:

(ʡ ѡ ړی ځ)

ې ې یی څی

ړۍ ی

ی یې ې ځ ځ یټی ېږ

ې ېی ځ یی ()

ګړ څ ې ړ ی

ږ (ګړ) ې ګړ ی ډګ ېې!

ځ یډی یټ ی ݘ ی ۍ .

ږ ګ:

: ی ړ .

: ۡ ʡ ی ې ۍ.

: - ډګ ې ۍ ړۍ ی-

ی ځ ی ړ.

ړی: ېږې ګړ -ی ړ ړی.

ځ: ځ ۍ ј ګڼ

ې ې ΁ ݘ- ې ړ ځی- ѡ

ښې ې ړ .

(ګړی) ی ځ ځ

ښی ډې ګی Ԙی یځ ی ړ.

ېې ځ ی

΁ ی ړښ ې ی

ښی ې ی

ې ېې یې ېې

΁ګ ۍ ې یښ

ږ ΁ ځ ټې

΁ یې ی!

ې ې ځی ې ǁېښ

ۍ ړۍ ی ړ

ځ ې ګړې ګ

΁ ړۍ ې ی ی ړ.

-ګړی څګ ې ځ ځ ېږ ګځ濻

ګړی یی ΁ (ځ) ې ی .

ی ې یې

ځ ګړ ځ ړی ی.

ځ ځ ΁ ې یې ګ ې یې ې ې

Ԙی ټې

ګړی ی ېږ ې ښ ډ ړ ی .

ی ی Ӂی Ӂی ی.

( ټې ځی ېږ)

ې ۍ ړۍ ړی ی.

ړیې ځځی ې ېږ ېږ

΁ یځ ې ی ی ی ډګ ېږ.

ډ ې ې :

ګې ی ړ - ی

ۍ ړۍ ګړ ݘ ډ ی .

ی (ی) ј ې ېږ.

ې ې ې ږ ړیې (ϡ )

ۍ ړۍ ژ.

() ј ړ.

ې څ ې ې ۍ ړۍ ېښې ځښ ݘ

ړی ې ځ

ی ځېې ی ښ ځېې ښ!

(ښ ښ) ی ی.

ی ې ΁ ی ټ ږ

ګړی ی ۍ

ی ی ݘ ې ړی ی

څ ې ګړ

΁ ې-ې ی ی ی ی-

(ښ ) ړ ј.

ې ړۍ ېې Ӂی یځ ځ

ګړی (ǘ ) ې ښ ښ ېږ.

(ښې ې) ( ښې ې) ېې

ېی ی ی () ې ېږ

ېږ ͘ یږ.

څ ګ ې ی (یګ) ې .

() ј یېږ.

ې ګړی ΁ ی ړې

ې څ ړې ΁ ډ јړ

ۍ- ǁېی ې ی ډ ړ

ې ګړ ې ډ ېږ

ځ ځ ېږ

ګړی (ʡ ѡ ې ړیǡ ځې) ی

ی ځ ړ ې ی ګړی ې ې

یځ ې

ې ځ ې یې څڅی یېږ

ې ګړې ټ ې څ ېېږ.

ګ ې ږ ی ږ ښې ښې

ږ Ԙی څ ږ ΁ .

ګ ې ی ی!

ځ ې ΁ ږ

ی ې (ی) ځ ې ی

ې ΁ ی ې.

ی ی ی ګړی!

ې څ ې څ ې څ ی.

ځ ΁ ېږ ې ګڼ

ې ې څ ې (΁)

ی ګړی.

ښ ې یټی .

ځېږ.

ښ ې ګړې ی یې

ې څ ې!

ښ ې ی

ې یې ی ځ Ӂی.

یې ې ې .

یې ې ې یې ی

یې ې ې ېږ...

 

٭٭٭

ږ ۷

۵۱

ҡ -

یی ǡ

ی Ӂږۍ ...

ې ګړی

ې :

ښ ی ښ!

ې ی ېږ

- ژ ې ځ څګ.

(ښ ی ښ) ی ی ی ړ.

ې ӡ ...

څ

(ښ ښ) ړی

ې ې.

ې ګېې ې

ی

ی ی ډ څ .

څ ی ې ښ ې ړ ې ېښ!

ې ی ی ډی ی ځی ی

ې ی ې ې.

ی ی - ӻ یښ ی

ټ ړ.

ی ј ј

ی.

ی ې ј یې

ј ی ی

ې ې

ې ځډ ې څې

ځې ځې .

ښ ښ څ ړ῿

ېښ!

ډ !! !!!

- ډ .

ݘ ړې ې

ې ږې یې ړ.

ډې ې

ګې یې ی ی.

ګ

ی ې .

ϡ یځ ...

ټ ړ - ې څ ی

ړی- ی ې

ځ ۍ ǁېی

ېϡ ړۍ... ېښ .

څ ې ېڅ څ .

ځ ې ی - ی ې

ځېی ی څ - ړۍ ړ!

څ ې ΁ ی!!!

ǎی

ی ی ړ ړ

ϻ ی ی

ې ښ ې!

ښی ې ګړی ګړی یې

ښ ې

ږې ی- ی

ې ړ ې ی ی ې!

ی ی!

څ ӡ څ ېی

څ ټ ی ی

ی ې ې ی

ې ی ې ی ګړی ی ی

ې یی یې

ی ږ ی ی ې ی!!!

ی ی...

څ څ ې ښ ړ.

څ ېږې

څ ې ځ ځ- ځ!

! ی ی!

ی

ې ړې ړ ی

ې ی ې ړ ی ځ

ځ ځ

ځ یښ ړ.

څ ښ ړ ې ې .

څ ј ړې

ې ېړ ې...

ی ټ !!!

ڼ ی ځ јړې

ې ( ݘ) یې ڼ ی ړې!!!

ږ ځ ځ

ږ ځ ې .

ږ ځ ېږ ې :

ګې ګې ګې...

٭٭٭

ږ ۸

۵۲

...

... څ ی (ږ) څ ی

ې ې یې ګې ې ی ې

ړې ې ...ۻ

ې ʺ

څ ې

... یې څ

ړ ې ې

ښ ېی ږ ړ

څ ی   ی

ړ

ږ څ ی ږ څ ړ

ږ څ ړ ړې

ږ ې

ږ () څ ی

ې (ې) ې !

ې ډې ږ!

ی ی ې ې юېږ

ږ ې یېږ.

ږ ی ږ ی ی ږ ی.

ی ږ ی. ږ ی ی ېږ

ې ځیېږ.

ځ ګګ ې ېږ.

ځ ګګ ګګ ږېږ. ېږ

ې ېږ.

ټ ځګ ې ې ړې ړې

یې ړې.

یې ړې

ی یې ی څ... .

ی ې ږ ځې.

ړ .

ږ

ږ ی ځ

ې یې ېی

ګې یې ښی

یې ې ځیی. 

ږ ځ. څېې ډ ځ.

یǡ یʡ یې یې ...

څ یې ګډې ۍ څې

څј .

ی ږ Ӂ ې ږ Ӂ ی

ی ې

ږ ړ

ږ

ږ

ټ ی

ی یی

...

ږ ۍ ېړۍ

ږ ګ

ږ ی ی  

یې ی ی.

ږ (ی) И ی.

ږ ی.

ی ې

ې

څ

یې ږ یې ېږ.

څېې ګ

ړی ېږی

ډیѻ ǻ

:

ې ی ړ ړ

یې ی ی.

ی . ې ږ

ږ ځ.

ږ ټ ی ړې ی

ېږ.

ږ

ڼڼ ږ

ԁېۍ ګ ږ ږ ې.

ږ ټ ځ.

ږ ړ ړ څ ی ځ ې ړ

ی ړی ړ

ی јړ

یګ .

ی ګړ ې ړې...

ی ډډۍ ړ

ې ږ ڼǻ ې یې ېږ.

ږ ی: ییی...!

ی ی!!! ږ ی ځ

ځ ی ڼ ښ.

ږ یې ې ی ړ

یښ یې ړ ې ځ ړ.

ږ ی. ږ ی ې () ږېږ.

ږ Ә ی.

ږ Ә ېېې څېې ی

څېې ې ې

ې ې :

ټ ږ ښې ښې .

څې ږ ی ی څڅی

ږ ږ

ې ږ... 

ږ څې څ ړ.  

څ ږېږ څ ږېږ...

!

И ییڼ!

!

ړۍ یښ ې ېېېې... ې .

ې ړی ې ی...

ی ی ی ی...

 

٭٭٭

ږ ۱۰

۵۳

ږ ې څې .

ې څېې ږ ی ې Ӂۍ

ې ی ی ړ څ ېیږ

ځېږ ېږ.

ږ ی. ی

ږ ی ې ېېږ. Ә ې ېږې ېږ

ې .

ږ ې

ی ږ ی ی.

یې څ ی.

څ ږ ړې ګ ږ ړ.

ښ ږ ېې. ی ږ ړ ړې.

ږ ی ځی ځی...

ې ی ی ږ ې.

ږ ښ ی.

ږ ی.

ږ Әی ی ΁ ی ی .

ی

ږې ڼ

ځ ې ۍ

ی ی ږ ی ی.

ږ یې ی ړ ګ...

څې ڼ ј.

ږ ی. څې

ټ ې ړ .

ږ ی څې څ

ѡ ی ی...

ړی ی ی ې .

ږ ی ې ېېږ. ی

ږ ږې .

ی یییییییییی... ی ی...

څ

ۍ څ ړ. ۍ ږ ړ...

څ...څ... ې ځ

ۍ یږ ډ

ږ څҡ څ... ې!

ډډۍ ǡ یˡ ګډ یѡ ѡ

ѡ

...ړ.

ی Ӂ ډډۍ !

ږ ی ی !

ېې څی څ ېږ

ګډېږ.

څی ... ګډېږ...

څ Ӂ ړ.

- .

ې ځځې ې

ږ ې ټ ې څ ڼېږ.

ږ ې ی ی.

ږ ی

ې څ

ې څ !

ې ږ څ ΁

ی ې ږ ې ړی!

ېڅ ! ېڅ !!!

 

٭٭٭

ږ ۱۳

۵۴

څ ی څ ی ې ی㿿

ې Θې څ څ ې !

ې ښ ې څ څ ې ی

ې ې څ

څ

ې

ې ی!

ې

څګ ې

ی.

ډې ېږ

څګ ېږ!

(ړ ړ) ښی ی ې ړ ړې!

څ څ昻 ې ی!

ی ښ ې ی څ ی ې ځ ې ښ!

یې ې ښی . یې ی ښیی ی

یې ی ݘѡ ی ښی ی.

ړ ی .

ی

ې ې ǘȘ

ې ی ډ

ګۍ ۍ Ϙۍ

ېې ګۍ ښ!

! څ !

ټ ټ یې ю.

ښ ښ ړ

ې ځځی ې ړۍ ړۍ ړ ځ.

ځ ړ ی.

ې څ ې!

ېې ېې ی ېې ځ!

ې ېې ې ی ړ

ځی ړې ې ړ ځ ې یښ ې

ېې ې 㿿

ېې ی ېې

ېږ ې ېې ی

ټ !

یړ !

څګ ې - یځ

ې یې ( ) ې !

ې ې ې ې ځ

ځ ی...

΁ ΁ ΁ ې ی.

څ ښ :

ګې ړې ړ

یې ی ی ی ې ټ ټ !

 

٭٭٭

 

 

    ۱٤٤                            /       ۱۳۸٩  یی                     ی ٢٠۱۱