دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

 


استاد اعظم عبیدی
و پیشینهء هندوان افغانستان
خاطره های چند،
 بــه یــاد شــادروان اســتاد اعظــم عبــیدی

ایشور داس
لالا هنـــــــدو از راه میرســـد


جکموهن دهونرویین و شگفتن در سترون خاک
حیدری وجودیآخرین حلقهء شاعران عارف
 درافغانستان

نوشته ها از

استاد پرتو نادری

 

 

 

زرنگـار مــن ســـيزده سـاله شـد ...

 

بخـش دوم

 

صبورالله سـياه سـنگ

 

 

 

دکونډې دزوی

له هستوونکي اولويوونکي ٬ 
ښاغلي واحد نظري
 سره دزړه خواله !

 

 

سروده هایی تـــــازه از


نبیله فــــــانی

 

 

چـــــند سروده ی تازه از


سید فریدون ابراهیمی

 

 

تجربه


فرشته ضیایی

 

 

 

 

زیــــر آسمــــــان کـــــبود

بخش دوم

کلاه سرخک کلاه زرد

پروین پژواک

 

 

 

... و گریه صد قرن در گلو دارمیادداشتی از مـــــــریم


 

 


بخش سیزدهم


صبور الله سیاه سنگ

 

 سـياه ســنگ: مـحـمـد داوود پس از شـنيدن پيام شـمــا چـه گـفـت؟

امــام الـدين: داوود خـان بعـد از شـنيدن پيام ارسـالي از طـرف شــوراي نظـامي کـه مــن آن را انتقـال داده و برايش ابلاغ نمــودم به اندازه يک کلمــه هـم چـيزي نگـفـت.

 

 

 

 

كـــــــــــهزاد
 
مورخ، باستان شناس و پژوهشگر

  استاد مير حسين شاه

به اين تازگي ها شنيدم مجلس بزرگداشتي در وطن داير بود و به تلاش هاي علمي ساليان دراز استاد گرانمايه كهزاد، ارج گذاشته شد و لقب «علامه» به او مفوض گرديد........

 

 

 

 

 

افشای حقایق بیشتر درمبحث

« وآن گلوله باران بامداد بهار»

 

انجینر خلیل الله روؤفی

مبحث بسبار جالبی درسایت پرخواننـدهً کابل ناتهـ ماهاسـت توجـه همگانی را بسوی خود جلب کرده و خواننده پس ازمرور یک قسمت، بیصبرانه درانتظارمطالعهً قسمتهای بعــدی، صفحات کابل ناتهــ را زیر ورو میکنـد تا به دنبالهً این مطلب تراژیدی زیرعنوان « وآن گلــوله باران بامداد بهار» ........

 

 

 

 

 

 

 

 


شاه رخ خان سوپر استار سینمای هــند


هژبر شینواری

 

 

 

 

چـــــــرا برندهء
جایزه بین المللی آزادی بیان شدم؟


نســــــیم فـــــکرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال چــــــــــهارم

 شمارهء ٨۵
قـــوس
١٣٨۷
هجری خورشیدی،
 

نوامبر/ دسمبر
۲٠٠٨عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     28. 11.  2008          Nächste     Update    am            14. 12. 2008       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا