دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

 

فلم مستند لالا  هندو
 آماده ی نمایش میگردد!

 

(()) (())

 

نجیب رســــــتگار ۵۰ ســاله شـــد

دنـــیای باز و جهان بسته ی نجیب


حشمت رستگار
 

 

 

 

 


صبورالله سنگ
 

 

 

بهشت گمشده یا آخرین بازمانده؟


 

اخیراً ذکی میرزایی یکی از فلمسازان جوان افغانستان فلم مستند کوتاهی را ساخته و درمحفلی درکابل به نمایش و نقد گذاشته است.

 

 

 

بلدیو راج چوپرا B.R.Chopra


دوست موسیقی ما درگذشت!!

 

 

 

 

خدا می بارد


فرزانه فارانی

 

 

 


نوکر ریاست عشق

بخش پنجم

صبورالله سیاه سنگ

 

 

 

شب شعر
 

 

 
برکت
لنده کیسه د
شهید موسی شفیق لیکنه


 

مــــــروارید

از مجموعهء داستانی
زیــــر آسمـــــان کبود


داکتر پروین پژواک

 

(()) (()) (())

 

 

باباکوهی
و پروانه هایی که در زمستان
به پرواز می آیند

وکیل بهــــــــــارابی
 

 

 

جشن چراغان
با موسیقی و صمیمیت

از فریبا آتش صادق

 

 

 

 قله های بارز پاییز


غلام حیدر یگانهد غلا نظر


کاظم بیمار الکوزی 

 

 


 بخش دوازدهم

 

 

"خـونهــای گـذشـــته را با آب بشـــوييد"

 

صـبورالله سـياه ســنگ [شـام هــژدهم اکـتوبر 2008]: ســـپاســگــزارم از اينکه آمــاده ايد براي روشـنتر شــدن رويدادهـــاي هـفـتم و هـشـــتم ثور سـيزده پنجــاه و هـفـت [28 اپريل 1978] به چـند پرســش پاســـخ دهــيد.

 

جــنرال امــام الـدين: تشکر از شمـا. امـيـدوارم ســخنانم را قـســـمي کـه تعـهــد کـــرده ايد، بدون کـــم و زياد به خــوانندگـان مـحــترم برســانيد. مــن براي جــواب دادن به هـــر نوع ســـوال آمــاده اسـتم.

 

 

 

هغه مجروح وه؛ زه څه وليکم؟!

 

محمد انور وفا سمندر

 

سيد بهاوالدين مجروح:

يا ويي ليکم که ليکل شوي دي؟! پيل: يا کيدي شي د شهيد فيلسوف سيد بهاوالدين مجروح په باب وليکم؟ که مجروح زموږ په محيط کې،  زموږ په حسي، فزيکي او ذهني واقيعيت کې وي؛ يا ليکل يې چې مجروح څه ليکل؟!

 

 

 

در آیینه ی  تاریخ
نگاهی به اشغال نظامی افغانستان
 توسط شوروی
 

بخش پایانی

داکتر لطیف طبیبی

 

در آوانی که گزارش مخفی مبنی بر ناهنجاری های شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورهای خاورزمین به مسکو رسید، در پایتخت حکومت شوراها، کشمکش های سیاسی و قدرت طلبی بین رهبران انقلاب اکتوبر آغاز شده بود. .....
 

 

The Whole World is Watching

 

نوشتهٌ: نناد پییج

ترجمه از هژبر شینواری

 

 

من از این قبیله هستمخواجه بشیر احمد انصاری
 

 

برخی از خانواده هایی

خوشنویس کابل در یک سده اخیر

ناصر طهوری

 

 

 

 

 

سال چــــــــــهارم

 شمارهء ٨٤
عقـــــــــــرب/قـــوس
١٣٨۷
هجری خورشیدی،
 

نومبر
۲٠٠٨عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     12. 11.  2008          Nächste     Update    am             28. 11. 2008       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا