ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

۴

 

 

۵

 

 

 

۶

 

 

۷

 
 

   

   

ی ی ی

     Ӂ

 

    

 
ی
 
ې  ې

 

 

ډ ړ ګ ټ . ԁی ی ښې ټ ی ړ ې ځ یې ې ې ې ګړۍ ی ی .

ی ټ ې ږ ږ Ԙ یې ې ړی ی. ګ ګ ښ ډ یې ی یې ډې ځی یی ی ی ړ э ګ ی ی ټی Ǎ ی یې ګ ی یې ی یږ ګ ی ی ګ ټ ږ ی ی ی ړۍ ی ډۍ ی یې ې ښې ې یې ښ ی ټیې یې ړ ګۍ یې ی ی څ ی ی ی ټی ښې ی ی یې ی. ګ ټ ې  ی څ ی. ټ څ јې ګ ی ی ی ی ړ ی .

ګ ی ی ډې ی ۍ ی ΁ ګډ ټ ې ی ړ ې ی ی ټ ی یښ ړ ې ګی ښ ځ ییې ΁ ښې ړ.

ګ ی ی ی ګ یې Ӂیښی ی Ӂیږ یګ ی ی ی ی ΁ ی ټ ړ ګ ړی ǘ ی یښ ګ ې ی ی ې ډې ΁ ځ ی ġ ږ ګی ځ ړ ړ ښې ی ې ΁ ی څ یې ګ یې ړ څ ډی ی ΁ ځ یې ې ی ې ې ې. ځی ګ ی ښې یې ځ ځ ۍ یی ځی ګ ی ی څښی ګ ښی ګ ګټ ړ ΁ ځی . ږ ګې ډې ΁ ډې ډې ی ډډۍ ړۍ یټ ې ی ې ی ۍ یې ځ ټ یې ی ګ یې ی ښې یی ګې ی یې ی ی یې ی ی ΍ ښې ی یې څښ. ګ یڅ ی یې ړ ԁ ې ی ی. یې ښې ډې ی یې ډې ΁ ډǘټ ݘ ی ګ یی یې ړ ښې ټ ی ی ګ څګ ډ ړ ډې ۍ ډ ړ ی. ځ یې ی: ښ ی ԁ ی ی یې ی ډې ړ ... ګ ګ څ сې ګ ڼ ښې یښې ټ ډی ې یې ی ړ ګ: څګ ی ی ی ی یڅ ګ.

  

 

      ۲۸۵     ی                   ۱۳۹۶         ی  یی                ǁی  ۲۰۱۷