ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 
 

   

   

ی ی ی

     Ӂ

 

 

    

 
ی
 
ې  ې
 

 

ږ ی ی یی ښ ی ی ی ی ی ی ی ځ یې ګی ی ی یی ی ԁ ډ یښیږی ی ی ښې ډې ی ی ی څ ې ی ی ی ی ډ ی ی.
ړ ی ԁ ی یږی ی ی ګ ی ګ ی ی ی ښې یی ی ی ی ی ی ځ ی ی ټ ی ځ ښې ی ټ䘡 ړ یټی .
ګ ې یې ی ی ԁ ټ ی ی ی ی ړ ی ی ییې ی یږی ی ԁی ځی ډې ښ ی.
ی Ӂیښی ی ی - ې یی ی یږ ی یګ ځ ځی сی ښ ځ ی ی ګډ ی ځی ټیږی.
ی ښ ی ډې ی ی ښې ǡ ی یې یږ.
ی ی ې ږ ی یې ې یګ ټۍ ښې ΁ ګ ږ ښیی ی ډ یې ی ړی ی ی ی ј ی ې ړی (ǘ) ی ی ی ی ی. ټ ی ی ی ی ی ی یې ږ ی ږ ی ګ Ӂیښی ی ښې یې ړی ښ ډې ی ی ی ی یې ټ یږ یې یږې ځ ی ی ی ΁ ګ ې ی ی ی یګړ Ԙی ړی.
(7)
ښ ځ ږ ی ې ګی یڅ ږ ی ی ی ګیی ی ټǘی ښ ی ی ی ې ی ǘ یǡ ی ی ی ږ ګ څ ʿ ی ځ ړ ی ی ږ یې ی: ی ʡ ی ی ی ی ی Ԙ ...
ږ ی ی ږ یې ύ ֡ ځ څ ی ځ ړ ې ی یڅ ی یڅ ږ ǘ ی ی یې ی ی ی ی ځی ځی ی ј ځی یې ښ ی ڼ ی.
یی ږی یې ی ی ی Ә ږ ی ǘ ی ی ی ړ: (( ! ی ی ی ی ی***
(1)

ډǘټ ی ی یې ځ ټ ړی ΁ ی ی ی ښې ی ښځ ی ۍ ݘی ی ی ښې ی ΁ ګ ی: ی ې ښځی ګ ږ ښې ی ی ښځی ی ی څۍ یی ی ې ډǘټ ی ځ ړی ې ې ی ی ی ی ی ې ی ی ښې ی ی ی ی ݘ ҡ ی ѡ ی ی ښې ی ی ی ی ی ی یی یی ښی ی ی یی ډǘټ ی ښځې یړ ی ρ ی یی ġ ی ښې ډǘټ ی ی ی ی ې ی ې ی ی یې یی ی ګ ښې ګځی ې ږ ږ ښې ښی یږی. ې ځی ی ړی ی ی ې ی ( ی) ګ ګی ی ی ی ړی ړې ړې ې ې یې ی ی ی ی ی یښی ګ ޡ یې ی ی ګ ښې ی څ ږ ی ی ی ی ی ΁ ی ږی ی ی ی ǘ ې یې ې ی ې یې ې ې ې یړ ې ې ې ې ݘ ی ې ې ǘ څښǘ ی ΁ یې څ څ ډې ی ی ی ځ ګڼی ې ی ی ځ ی څ ې ی ښې ی ی ښ ی ژ یړ ѡ ѡ ښځ ی ړی ې یې یی ی ی ی ی ی ی یړ یې ډې ځ یی ی ړی ΁ ی ی ښې ی ې ی ی ې ی ی یې ښې Ǎی ی یی ی ګ ی ی.
(2)
ډǘټ ی ی ې یی یی ې ی ی ښې ΁ ځ ګ ښې ډې ی ې ی ΁ ې ی ې ی ی ی ی ی ښې څ یی ی یې ی ی ی ښې یې јی ی ی ښې یې ې ی ښ ې یΡ یی ݘ ی ښې ΁ ی ړی ی ی ی ګ ی یې څ یی یې ی ی.
ډǘټ ( ګ) ی ښی ې ی یې ښ یی ږ یښی ی ښی ټ ی یې یښϡ ډǘټ ښ ی ی ې ی ځ یې ΁ ګ ځی ښې ی ی ګ ښ ګ ΁ ی څ یې څ یی.
ی یګړی ډǘټ ی ښې ΁ ړ ګی ټ یې ی .
ښې ی ی یې ځ ټ ړ ې ΁ی ډǘټۍ ΁ ښې ځی ی ی ی یې ی ړی ې ΁ ښې ښی یې ی یی јړی .
ښی ښی ی ډǘټ ې یې ښ یی یې ځ ΁ ښې ړی ځ یې ی ی ΁ ګ یې ΁ ځ ی ړی ی یی ګ ځ ΁ ی یې ی .
ې ډǘټ ښې څ یی یی ې ی ݘ ی ی ی ې ښ ی ې ښې څ ی ی ښځی ګ ی ګ ړی ې ی ی څ ΁ ګی ړی ې یی یی ښ ټ ډǘټ ړ ې ښې ښځی ρ ی ی ی ی یږی څ ی ی ې ԁی ی ی ړی ی یی ΁ یږی ی څ ی ی ې یې ې ړی ΁ یۍ څ څ ړی ې ی ǘǡ ۍ ی ښ څ ی.
(3)
ډǘټ ΁ ی ښې یږې ښ ښ ی ښ ډی ی ړیی. ی ډی ی ی ی ی ګ ی یی. ې ښ ی ی ی ی ی ې ټ ی ی یې ځ ی ړی ی یی ی ځی ی ې ΁ ښې ړی ی.
ې ځیی یځی ی یې ې ښ یی ΁ ی ΁ یی یګ ړی یې ی ی یی ј یښ ی ړی څ ځی ښ ی څ ی ی ښ ی ݘ ی ډǘټ ی ی ې ښ ی څ یې ی څ ΁ ډǘټ ی ی یی.

(4)
ښ ی ړ ړ ې ډ ی ی ی ځ ښې ی څ ګ ی ی ځ ۍ ی ی ی ی یی ۍ ې ی ځ یې ړی ځی ی: (( ځ ی ځ)) ی ی یی ی ی ڼی ۍ ی ΁ ΁ ی.
یړ ګ یې ی یږی ی ی ی ی ې ی یې ی јړی ښی ښی یی یی ځی. یی ږی ی ې ی ی ی ԁ ګ ړی ډیې ی ې ی ی یی ی یی ی ی یی ګی ی ی ړ ی ی ی ی ی ی ې یڅ ی یږی یږی ی یی ی ی ښ ې یږې ځی ی ی ې ی ی ی یې Ԙ یږی ی ی ی یی ړې ی ښې ی څ ړی ی ی ی ΁ ΁ یڅ ی ی ی ΁ ښې ډ ی ې ې ښ ی ښې یږ ې ΁ ې ښی ړ ځ ی ښې ی ی ΁ ΁ ی ی ی ی ډې ګی ې ی ی یې ی ښ یې یې ښ ړی ړی ی ی ی یښې یې ی. ډې ی ې ښ ګ ی ښې ځی یځی یی ی ی ګڼی ې ګی ځی ی ښیږی ګ ځی ټیی ړ ښښ ی ې یی ی ی ی ԁی ټ ښې ی ی څ ړی ې ړی ړ ی یی یږی ځیی ی ې ځی ی ی ΁ ځی.
(5)
! ی ښ ی ږ ډǘټ ΁ ښی ی ځ Ǎی ی ی یی ی یې ی ګ ګ یڅی یې یټی ټ ډی ی څ ی یی یی ی یې ʘ Ӂی ی ځیږی یټیې ټ یې ی ډ ې ګ ی ی ی یی ډǘټ ی Ӂی Әټ ی ډیې یی ڼی ی ګیی ی ډǘټ ΁ ی ګ ی یې ښې ې ګی ی ښ ښې ی ی یی ی ј ی ښې ی ی ی یې ښې یږی.
ډǘټ ی ګی ډیې ی ی ښې ړی ې Ԙ ی ΁ ی ی ټ ړی.
ی ښی ښی ډǘټ ی یښی ښی ی ی یی یې ی ݘ یې ې ړ څ ی ی ی ړ ډǘټ ګی یې ټ ډǘټ څ ی ی ی ی ی ښې یې ږ ې یی .
(6)
ډǘټ ې ی ی ی ی ړ ی ی ې ډǘټ یې ګ څګ ډǘټ ݘ ړی ډې ی ی ې с ی ډǘټ ی ښځی ی ګځی ی ی یی یې ی ی.
ډې ګ ځی یی ښځی ی ځیی ډګ ډۍ ی ی ښی ړی ږ :
ی ګ ی ی ی
ګی ی
ې ی ښې یې ی ړۍ Ǎ یې ګ ښځ ی ј.
ډǘټ ی ښې یʡ ډې ې ی ږ ډېی ی ی ډǘټ ی ی ی ی ښې ښې ی ی څ ځ یې Ә یې ی ی یې یې ۍ ۱۷ ډǘټ ی ۍ ښی ښ Ρ ښ یښ ښ ړی ی ې ی ی ی ی ې ډǘټ ی ګډڼځی یی یی ۍ ی ټ ی ی ی ګډی ې ې.
ښځ ډ Ρ ی ی ی ې ی ی ی ی ښځ ی ی یځ ښ ی ږ ګ ټ ی ΁ یځ ی یځ ی јړې ډǘټ ی ی ǘیǎ یی ی ځی ځی ښې یی یې ۍ Ԙ ی ی یې ی ټی ۱۷ ی ی ۱۵ ی یۍ ی ډ ې ې یې ړ ی ی ی ی ړی ی ې څ یی ی ی ی ی ړی .
یی یی ی یی ډ ړی ډǘټ یی ګ ی ګی ΁ ښې ی ې یی یې ی یی یی ی ې ی .
ی ی ښې ΁ی یې یې یی څ ۍ ښ ړ :
ډǘټ ی ی
ې ډǘټ ځ ځ ړ ی ی ی ی ښی ړی: ځی څ ی ځی یی ځی ګټ ی څ ښې یې
ډǘټ ډی Ԙ ی ې ۍ یې ی ړی یې: ښې ډǘټ ی.
ټ یی ې ډǘټ یې.
ډǘټ ی ګ .
یې ی ې ټ ډǘټ یې
ډǘټی .
څګ ډǘټ یې ې ی ې ډǘټۍ ی
ی ډǘټ ی.
یی ې څ ی ی یږې ږ ې ړی ی ښ ښ یې ی ی یی ی ډǘټی
ی ښې ډǘټی . ې ړ ΁ی یې ی ډǘټی ی јړ یې ی: ی ی ښې ی ډǘټ ۍ ی ښې ټ ټ یې ړی ګ ډǘټ یې ی ښ ړ.
ښ څ ی یی
ی .
څ ی ښې ی
.
څ ی
ی. یی یې
!
ۍ ی څ ی ی ј څی ې ټ یې ګ .
ی ډǘټ ی ی ې ΁ ټ ړ ۍ ړ ی:
څ ښی ی ی ی ی ړ ی
ټټ یې څ ی ګ ړ ی .
ۍ ډǘټ ښ ښ ړی ی یې ښ:
ی ی یې
ی څ یی یږې.
ی ې یی ی
ی ی .
ȿ څګ ښې ی څ ی ی ې یی ی ی ی
ډǘټ Әی یې ی: ی ې ډǘټ ی ی یې ی ړ: ی ډې .
ښ څ ی
ی یی .
څ ! څګ ی ړ ګیږې
ړ ی ې ګ .
ی ی.
ی .
ې ی ښې ی ی ی ی یی
ګ یی ی ی ې یګیې ی ی ی
یی.
ګ ی ی ی ی ی ی.
ې ړی ی .
ی.
ښ ځ ј یې ړ یږ ښې ښ ʘړ یې.
ښ ی ښې یی ی
ǡ .
ی ی ی ی
!
ԁ ی ی ښې ړی
ǡ .
ی ی.
ۍ ګ څی ی ی ی ی ډǘټ ۍ ی یې ΁ ی ی: څ یږې ی څ یې ی یی ی ډǘټ ی یې ښ ړ:
ې څ
ی .
څ ی ړی
ی ښ .
ښ ی
ی .
ې ی ې ډǘټ ښ یې ی: څ ی ې یې یی ی: ی ی ښې ډǘټ یی ی ړ ی ګی ګ .
 

 

      ۲۸۱                          ۱۳۹۵         ی  یی                  ی  ۲۰۱۷