ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

 

 

 

۲

 
 

   

   

ی ی ی

     Ӂ

 

    

 

ی
 
ې  ې
 

 

 

 

(۱)

ې ی ی ی ړ ې ې ټ ی یې ی ګ ې ی ی ی ی ی ې ښې ی Ǎیې ی ې ی ړ ې ګډیږې ځی ځ.

  ԁی ځې ې ې ې ی Ӂړ څیړ ې - ې ټ ی ې ځۍ ԁ ښې ی (( )) یښ ی ġ ې یې ی ې ې ښ ǘ ی ډ . 

(۲)

ښ ی ډې ګڼ ې ی ډې ږ ی ې (ی ی ړ) ې ګیی ی ی ړی ې ټګ ړ ړ ګ ی ښ یی ې ړی ی ځ ښې ی ډډ ځ ې ډ ی یې ښی یی ی ښی ړ ی ګ ښ ښی ټ ی ې ی ј ډډ Ӂی ې ی ی یګ یې ښ ی ډې یی څ ی ډډ ښی یځی یځی ی ړ ې یڅ ییږ څ ې ی ی ډډ یې ړی ړ ی ی ې ی ی ګی ځی ی یې څی ې ږ ی ی ی. ی ړ ډې ی ټ څ ې ټې ی ډډ یی ړی ښ یږې ښی ړ ی ګ ǁڅیږی ټ ځی ځیی ΁ ځی یې - ی ښې ی ی.

(۳)

ی ړ ټ ې ی ګ ډېی ټیټ ې ې ټ ړ ی ړی ی.

ې ږ ی څ ی ې ی یې ی ی ړ یې ټ څی ټ ې Ǎ ΁ ګی ې ړې ې.

ټ ی ی ی ټ ی ټ ې یی ډې ټ ټی Ӂیی Ӂیی ګړۍ ј ګ ګ ښې یې ی ی ځیږی ی [] ښ ی یږې ې ی یې ټ ړی ی ی ی ی ی ی یې ی یې ښې ی ښی ښ ړ ښ ړ ی یګی ی ی ی ی ړی څ ې ښې ځی ګی ی ی ټ ې یې ښې ی ی э ی ј ې ی ی ټ ګ јړ ی - ې ړ ی ی ټ ی ټ یی ټ ی ǘ یې ی یی ی ی ԁی ځ ی ډۍ ی ی ړ.

(۴)

ټ ډې ټیټ ې ړی ړ ډېې ټیټی یې یې ې ښ ړ ګی ی ټې ی ی ی ʘی ی ی ی ګ څګ ې ی ګځی ی ی ګ ږ ې یې ی ی ی ړی ښ ې یږې ډې ځ ی ټې ی ی ΁ ځ ښې ې .

ګی ړ ګ ی یې ی ی ی   یې یې ی ږ یی ې ړی ځی ږ یې ی یښ ې ښې ی ګې یی ړ ګ یږ ړ Ӂی یګ ځ ښ ې ږ ړ یږ یښی ړ ی یې یې Ӂیې ګړۍ ې ې ږیې ګی ګی ږ ږ ۍ یی ی ډ ی ړ ړ ړ ښی ړ ی ړ ږې ړ ی ښې ټی ټی ګی ې ړ ړ ی ی ی ی ی ی ی- ړ ړ ښې ښی ډې ې ییې ی ( ییې ی ی ) ی ې ژ ی ډ ی ی ږ ځ ځ ی ی ړی ی ی ی ږ یې ǘی ی ی ځ ښ ړ څ یې ی: ȡ ǘ.

ې یښی ړ ی ښې ی ی ی ې ی ј یځی ړ ګی ی ی ې ې ی ی ی ځی ی ییې یی ی Θ сی ی ی ځ ښې ی ԁی ړ ی ډ یږ ی یی ی ځی ګی ږ ډې ی.

ی ی ۍ ګی یڅی ی Әی ی ټ ی ټ ې ځی ړ ټ ی ډ ی ی یې ی ې ټ ی ځی ټۍ ګیی . ټ ی ی ی ی یې ی ټ   ییږې ې ټ ی ړ ښې ې ښ ی ړ ښځې ښې ټیږې- څی ښې یی ې ی ځ یې ی ې ټ ی ښې ټۍ ږ ی ښې ی ی یګړی ښړ.

 ګ یښی ی ی ټ ی یې ی ی یګړ ی ګی ټی ړی ګ یې ړ ȍ ښځ ډې ǘ ګ ی ρ یې ی ی ښې ی ی یې ی ی ی ییی .

ګ ځ ی ی ګڼ ی یې ې ړ ی ی ړ ی ځ یې ټ ړ ی ی ی ǁ ی јړ ې ی یې ی ځ ې ځې ږ ښې .

(۵)

ږ Әی ی ی ړ ی یې ړ ښیی یې ې ځ ښی ی ی ې ځ ی ښې ی ی یې ی ې ʘی ګ ی ښјښې یږی ی ې ې ی ړی یښیږ ی ې ی یی ړ ی ی ښې ی ډډۍ ډې ټیګ ی ʘ یږی.

څ (ی څ ) ǘ ښې ی ΁ ی ی ΁ ښې ړ ګ ګ ډې یې ړی ړ یې ی ی ی ې ځ ی ښې یې ی ړ ې ړ ی یې ې څ ی ږ ړ. ی ې ښ ی یځ یې ی ځ ی یې ی ګ ړ ښې ی: (( ی ږ ی ی ږ ډډۍ ی)) ګۍ ړ ړ څ یې ږ Ӂ یڅ ی ی ښ ی ښې ی ی ی ړ ړ ښ ی ی ځ ی.

څ ې ښ ښې ږی ی ی ی ی ې ی ΁ ی ډ یږې ې یی ړ ǘ ی ی ی ΁ ی ی .

ږ ی Ӂی Θښې څیږی ړۍ ی ړی ځ ی ځ ښې ږ ږ ښې ј ځ ګځی эې ګ ږ ی ی ې ی ښ ړی: ی څ ړی ΁ ی ړې: ی ی ی ی ی ی ی ډډۍ ی ړی ی یی ی ی ʘیږی эی ګ یې ی ټی ځی юی ې ییی ګ ی ړی ځ ښې ی ی ډډۍ ړ یږی یی ې ی ی ی یې ی ی ی ې ږې یی ی.

ی

 

      ۲۸۰                     ی     ۱۳۹۵         ی  یی                   ۱۶ ی ۲۰۱۷