ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

۴

 

 

۵

 

 
 

   

   

ی ی ی

     Ӂ

 

 

    

ی
 
ې  ې

 

 

 

ږی ږیی Ӂی یې ی یې ی ʘ Ӂی ګړۍ یې Ӂی ʁ ی ږ ی یې یی ی ځیی ګړۍ ډې Ӂی ی ړ ی ی ې ی. ǁی ښې ی څ ګړی ګړۍ ی ی ې یј ګ ځی ی (()) ی ی .

ې ټ ې ښ ډ ډ ی ې یې ښ ښ ځ ی ډې ۍ ډ ی ی ړې ګ ې ی ǘې ګړۍ یې ټ ښې Ӂیی ې ې ټ ی ټ Ӂیې ګړۍ ڼ Ӂی ښ сیی јړ. ټ ΁ ډې ښ یې یښ ی ې ј ی ړی ی сیی ګډډیی یې ړ: ځ ԁی ې ی ې ځی یږ. یې ی: یې یی ی ی ی јی ی ی یې ګړۍ یې ی ی ی. یڅ ګ ې ټ Ӂی ځ ی ې ې ې یی ځی ی ی څ ې ځ ې یې ی ړ ی ځی ښې ګی Θښې یږ ې ټ ښې ټ څ ی ې ی یې ړ ګ ړی یی.

ې ې ټی ی ټ ی ټی ښې ی ۍ ټۍ . ې ټ ښې ی ګ ی ی ی . ΁ یې یځ یی ġ ټ ΁ ی ی ې څې ی ġ ی ی ی ټ ښ یږی یې ړ ی ډډۍ ځی یټ ځځی ړ ړ ړ ټی ګ ښ ی ټ ښې ټ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ی یې ی یې Ǎ یې ځ ې ښ ی ښې یې сټ ی ی ټیګ . ې ԁی ی ی ګ ی ی ړ ګیې ګی ې ښې ې ټ ی ې ګی ړ ړی ی ګ ښې یې یͻ јړ ۶۰ ǘښې یې ΁ ښ ی.

ړ ږډې ی ړۍ ΁ ګ ی ړ ی ښ ړ یڅ یې ی ښ И ړ ی ی ږ ی ې ښ ړۍ ی ړۍ ی ښ ځ ی ی ې ی Ӂی ړۍ یې ۍ یې ی ګډ ې ې یې ځ ی ږی یې ی ښ ی ښ ې یې ې ې ې ښ یې ی э Ԙ ړی ġ Ӂی ږ ی یې ړ ې ګ ې ې یی یġ ګی ښې څ ې ڼ ښې ġ ګ یې ګ   یږ ی ی ی ګ ǁی ټ ی ړی ġ ی ی Әټ یې ړ څ ڼۍ یې ی Ӂی ځځی ی ی ې ی ġ ی ې ی ړ ښې ګ ګ ډی ښ ی یی ی ګړۍ ی ی ی ی ۍ ې ی یې . ښۍ ی ښې ې ی ډی ښی یڅی یې ښ ځړې ې یې ی ږ Ӂی ی ǘ ړ ġ ځځی ښ ی ی ی Ӂی یې ی ډ ګی Әټ ښ ی Ӂی ږ ګ ړ ښ ړ ی ښې ګ ګ ټ ڼ څی ځ ښې ټ ۍ ی ښې ړ ټ ې ږ ګی ی ږ ډې یږ یړ ټټ یې ړی ی یې ی ټ ڼۍ ی ښې ګې ی یړ ی ګی ګی ړیی ی ې ږ ې ی ڼی یې ی ی ړ ړ ټ ډ ی ې.

ړی ښ ی ی یې ی ډې ی ې ځیږ ی یې ډې ې ړې یې ښې څ ښې ݘ ښې ی ډې یې ی ی. ګی ΁ ړ ی څ یې ی څ ی یی ګ ی ړۍ ی ډې ی څ یښ ی څ ځی ԁی ډډۍ یږ. ی ښې ړ ی ې ی ρ ډډۍ یږ ړ ی څ ې څ ړ ی ښې ییږ ی څیښی ی ی ԁی ی ټۍ ښې ی ی ی ԁ ښې ې ی یږ ی ښځ ی ΁ ی ی ګی ږ ی ی یې ډې ی ρ ځی یې ړ ی ښې ی ډډۍ ΁ی Ԙ ی یږ.

ی ځ ی ی یڅ یې ړې ډېې Ԙۍ ښ ګ ې ی ټ څګ ښې ی یۍ یې ی ې ځ ې ټګی ګی ΁ څیښی یې ړ ړ څ یې یږ ډې ږې ی ټ Ӂیې ګړۍ ګ ځ یې ړې ې ی یې ی ښی ړ ی ی ی ځ ΁ ړی ی ې ې ی ړ.

.......

 

      ۲۸۴     ی               /     ۱۳۹۶/۱۳۹۵         ی  یی                  э  ۲۰۱۷