ܡ Kabulnath
Deutsch
 

 


 

 

۶۵

 

 

۶۶

 

 

۶۷

 

۶۸

 

 

۶۹

 

 

۷۰

 

 

۷۱

 

 

۷۲

 

 

۷۳

 

 

۷۴

 

۷۵

 

 

۷۶

 

 

۷۷

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ϙ

 
 
ې ()

۷۹


        
 
 

   

ښ:

Ϫ :(Awadh) :

Ϫ ې ǁی ی ې ی یی ښ ګڼ یږ. ښ ی . Ϫ ی ی ی ی ی ی ی ې ی   ې ړیډ ګѡی یی ی یی ی ی یی ګډǡ ګړ   ډیټی (ۍ) یې ړ ییی یې ګڼ یږی.

یې Ϫ   ی ی ی ې ځی Ϙ ǘۍ یی ( ی ) .  ی ږ ې Ϫ ی ی ǘ ې ې . ۱۳۵۰ یږی یې Ϫ ی ډی ʡی ǘ ی ǘ Ϫ ی Ϙۍ ګی ی ګیی ښیǘګ   ۱۸۵۷ یږی ρ څ ј ګڼ ی څ ې ټې ګې ګډ یی ښیǘګ ړې ی ټی ΁ې ΁ǘۍ ی یې ΁ ږ ځ ړ څ ګی ډیې ې ۍ ټ ډی ڼی ی ΁ǘۍ ښې ی ځ .

ې ړې ی Ϫ ی ی ی ی ې یی ǘ ې ې . ی ۱۳۹۴ ۱۴۷۸ یږی ې ی ǘۍ ی ې ی. ی ۍ ǘ یی ی ۱۵۵۵ یږی ې ی ۍ ی ګځ. Ϫ    ې ی ډی ړی ځی ډیې ڼۍ ی ځی ې .ټ ې ې Ϫ ې ی ګ ی ډی ی ی .

Ϫ ی ۱۸۷۷ یی یې ۍ ی.

ی ی ی ې Ϫ   ی ΁ ښ( Ϫ) ΁ ړ ی ډی .

 

ې ې ړ ی ځ ګ!

 

 

 

 

 ۱۹۰                                    /    ۱۳۹۲                ۱۶ ǁی   ۲۰۱۳