ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 


 

 

۶۵

 

 

۶۶

 

 

۶۷

 

۶۸

 

 

۶۹

 

 

۷۰

 

 

۷۱

 

 

۷۲

 

 

۷۳

 

 

۷۴

 

۷۵

 

 

 
 
   
ې ()

۷۶


Ϙ
     
 
 

ښ:
یی ګ:
یی ګ ی ی ی ښ ی ې ځ ی ټ ی ې ړ ی یی ډیјټ (ۍ) ې ی. ی ښ ټ ی ǁ ۱۳۳۶ یږی ې ې ړ ڼ ګ ǘ ۍ ې یې ړ یښ ی.یی ی ټ یی ګ (۱۵۰۰ یږی) ې ی ی ګړ .یی ګ (ی ښ ) ی . یی ګ ی ې . یی ګ ښڅ ԁړ یږی یړی یځ ښ ی .ی یږی ې ډی یی ی ی ې یډ ی ګ ی یټی ې یی یښې یی ی ی(۱۴۱۳-۱۴۸۲یږی) ۱۴۴۰ یږی ې یی ګ ی ړ ښ ی ګ ی یې ړې .ی یږی ې یی ګ јیټ ړۍ ی ی ګ ګی .
ی ږ ې یی ګ ې ی ی ǘی ې :
یǡǘ یǡییډیګǡ ǡ ی.
ړی ( ی) ډ ΁ ( ) ې یی ګ ی ړې ی ګ ی یې ړې .
ی ګ ǘ ی ی یې ګې ی ی ی ی ې .ی ډǡیګ ی ې ې ې ې ې.
ی ګ ǘ ی ی ږې ړیې ې ی یې ګیې ړیې ېږ ې ې یی ګ ǘ ې ی ی ..
ی ګ ǘ ټ ړ ی јړ ی ې ډی ښ .
ډ Ǎې یی ګ ی ی ښ ې ی ۍ یې ی Ә ګډ ی ګ ی یږ.
یی ګ ړ ځ ې ډ ګ !
 

 

 

 

 

     ۱۸۷                         ۱۳۹۱ ی یی            э      ۲۰۱۳ ییی