ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 


 

 

۶۵

 

 

۶۶

 

 

۶۷

 

۶۸

 

 

۶۹

 

 

۷۰

 

 

۷۱

 

 

۷۲

 

 

۷۳

 

 

۷۴

 

۷۵

 

 

۷۶

 

 

 
 
   
ې ()

۷۷


Ϙ
      
 
 

ښ:

ی :

ی ی ی ډ ی ی ډیټیټ ( ی) ې یګی ی ړ ی. ښ ډی ی ی ډی ې . ی ی ی ی ی ې ږی یې.
ی ی ږې ی ی ǘ ی ی یګې ګ ډی桘ӡی ǘی ی桍 ی ګ ګی ی ی ی.
ې ی ی ی ی یی ښی . ښ ې ρی ې ې ډی ې ې ی ی ټی ې ې ی ډی ی ی یی ی ڼۍ ې ې یږیې یړۍ ی ی ډی .یǘی ټی یږی یړۍ ې ρډی ǘۍ ې ړی ی ې ی ǘ ټی ی ې ی ې ړ .ی ټی ې ډی ی ی Ϙډ ګ ټی ی ې ډ ی ډۍ ی ی.
ی ی ې ځی ځ یی э . ې ی ی ی ی ې ی یږی یې یږیې یړۍ ې ρډی ǘۍ ې ی ی ی ی ی.
ځ ی ی ړ ښ ی ی ټ یӡ ې ډی .
ی ې ی ی ی ی ډ ی ی ښ ګڼ یږ ې ټ ړ ړ Ϙییی ړ ډیې ې ې .
ډ Ǎې ی یی ی ښګڼ یږ .

ی ړ ځ ې ډ ګ!

 

 

 

 

 

     ۱۸۸                    /     ۱۳۹۱/۱۳۹۲   ی یی           ۱۶ э      ۲۰۱۳ ییی