دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   باغ هـنـدو   Deutsch


جناب چیتــــــرام

خواننده گان بلندمرتبت

 

شمارۀ آینده کابل ناتهـ، که در واقع شـــمارۀ اول ســال پنـــجم میباشد، به گرامیداشت مقام هنـری جناب چــیت رام، طبله، دهول، دهولکی، جازبند، بانگودرم و جل ترنگ نواز سرشناس کشورمان اختصاص یافته است.

گرامیداشت او از طــرف ما، این آرزومندی را همراه دارد؛ که صاحبنظران ِهنرموسیقی و هنرمندان، آشنایان ودوستانِ این هنرمند گرانقدر، خاطرات و برداشتهای شان را در پیونـــد با زندگی هنری او، تا تاریخ ٢٨ فبروری، از راه هایی که برای شان میسر است، لطف نموده به آدرس های کابل ناتهـ بفرستند.

  با سپاس فراوان  اهالی کابل ناتهـ

 

 

 


هشت سال
از خاموشی
استاد رحیم بخش گذشت
 

 ایشـــور داس

 

مكتب كابل در غزلخواني، كه در قرن نزدهم با ظهور استاد قربانعلي خان دچار تحول گرديده بود؛ با درخشش شاگرد او استاد قاسم افغان در آغاز سده بيستم استحكام بيشتري يافت و بدون ترديد توسط شاگردان پر استعداد استاد قاسم كه در رأس آنها زنده ياد استاد رحيم بخش قرار داشت، تا پايان سده ي بيستم در اوج نگهداشته شد.....

 

 

 

در حاشیه قیام سوم حوت


پرتو نادری


 

 

آگاهی برگزاری جایزه ادبی نوروز


 سروده ی یقیین و چند رباعی از


هما آذر


خود چراغ شو در شب


داکتر اسدالله شعوربارک با ماست

احمد ذیبح نــــدیم
هربنس سنگهـ، بیوس مهمان بی بی سی
 

 

 

به سرت آهنگ تازه از


نصیـــــــــر رستمی

 

 

اهانت به هنــــدوها، اهانت به انسانیت است

 

عتیق الله نایب خیل

 

به تاریخ 13 فبروری سال گذشته، کوین راد (  Kevin Rudd ) رهبرحزب کارگر و نخست وزیر آسترالیا در پارلمان اینکشور،به طور رسمی ازسیاست های دولت های پیشین و طرزبرخورد آنها نسبت به بومیان این کشورمعذرت خواست . وی که در انتخابات ماه نومبر سال 2007 با اکثریت آراء به حیث نخست وزیر انتخاب شد......

 

 

 

اندوهت را میسوزم...

 

صبورالله ســـیاه سنگ

 

آه ...!

 

این کشـور زیبا، پیش از آنکه افغـانسـتان و خـراسـان و آریانا نام گـرفته باشـد، مـانند هـر جـا، سـرزمـینی شـکوهـمـندی بوده با باشـندگـان شـکوهـنده، شـاید هـمـینگـونه و شـاید هـم برتر و بهـتر از آنچـه اینک پس از سـده هـا فـرزندانش گمـان مـیبرند.

 

 

 

هندوان افغانستان؛

 اقلیت فراموش شده و مسکوت

۸ صبــح

 

 

 

شمعی که برای مردگان میسوزد...

 

فرشته ضیایی

 

 واژه ها در مقابل چشمانم بزرگ و بزرگتر میشوند. به حرکت میایند. با ذهنم در پرواز میشوند چوکات ها را میشکنند. سه ساعت است با خودم در جنگم. باید بخوانم. کتاب را فشار میدهم تا جدیت را در خود حس کنم. باید افکارم را دریک نقطه منعکس کنم ... زنگ تیلیفون به صدا میاید......

 

 

 

 

و آن گلوله باران بامداد بهـــاربخش بیست و یکم

صبورالله سیاه سنگ
 

 


نامه به نویسـنده

 
"و آن گلوله باران بامـداد بهـار"

M.Z.M

 

چـــــند پرسش از چــــند نویسنده


انجینر شیر محمد ساپی
بنیانگذار بسیاری از ساختمان های

زیربنایی افغانستان در گذشت


انجینــــــر محمد کبیــــر
 

 

 

 

 

 

 

سال چــــــــــهارم

 شمارهء ٩٠
  دلـــو/ حــــوت
١٣٨۷
هجری خورشیدی،
 

فبــــــوری
٢٠٠٩
عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     16. 02.  2009          Nächste     Update    am            01. 03. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا