ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 


۱

 

 

۲

 

 

 

۳

 
 

              

    

 
ی

 


 

 

ړۍ ( ):

۵ Ӂی:  ۵:۴۵

ګ ې .

ې ړۍ ј ې !

ډډ Ә.

ј ی .

ی .

 

ې Ӂی ې

ښی ې ډېې ېږ!

ډېې یې Ӂی - ږ

ی - .

ی ې ې ې ې

ې (ی ېږ ې )

() ې ی.

ی. ې ښی یӻ!

ې ی- ی ی ګیی ې ې یې!

Ӂ.

څ ې 建 ې ړ.

 

: ۷:۱۷

ځ ې: ی

ډې ی:

ی څ ړې ی څ јې!

ی ې ی ی ې یځ ې ی: څ ǘی !

ی ې: ی! ې - Ӂېڅ ۍ څېې- څ ی

یې - ړګ ړ ی!

ړ ی ی- ͘ ډ ی.

(ځ) څ ړƿ

ۍ ړۍ ! ړ ړی 坁 ځ ی.

(ې ځ یې ی )

ی ړی څ ښ ړ.

 

یʡ !

۱۰:۳۰

ی() ې ې:

ړ ړی یی ی ښی!

ځ

ې ی ې - ړ!

یی !

ی یی!

څ یې 濿

څ یې - ј ې ی ې (ی ) ې ې Ǎ!

Ԙ ی ϡ ښ ړ.

ډ - ی یǘ ی: ی !

ی ې ړ ټیʝړ .

ې ی .

ی ې ځ .

(ځ) ې ی ړ

ړ ې یې ګړ Ǎ!

یې ښ څګ ی Ρ јښېښ!

څې ې ډ ړ یې ې ښې Ǎې ی ړ !

ی - ې ی .

ی یړ ی

ی

ی ی

ی ی ټǘی !!!

ی ی ی ې .

ی ی.

ی

ې ی

۱۰:۳۵

ښ ې ټ ې ې ځ!

ښ ړ ې یې () ې ј (ی) .

ې یګې .

ې ې . ې ښې ې ی یې ېږ!!

ې ې !

ی- ی ѡ ی ې ټ 坝 ی ټ

ټ ی ړ.

ی ی ی .

                                        

ځ: ۱۱:۴۹

ګې ړې څ

ی ړ ی... ی ړ ی... ی ړ ی................

۱۵ یې ې ې ې ی ی:

ی ړ ی..............

ی ځ یې ړơ ېږې ېږې .

ګ с ې ې ی (ی !)

 

ځ

۱۱:۵۴

څ ټیټ ې ې ! ی

ی ځ ی.

څ ې ې ی !!!

 

۱۲:۵

ګی ړې ې .

ړ یې- یې .

ړ ړګړ- ښ ې ځ.

ې ԝ ǘړ ږ !

ی ږ Ӂی ی.

΁ ړی.

ې ې ې ځی ېږ

ېږ ځ ېږ

ې ی .

ې ې ј ې ېڅ څ!

ی .

ېېې ې ې ی ړ ی ګټی ی.

 

ی ی

۳:۰۰Ӂښی:

څ ې ې ی ی ړې.

()

ټ یګټ .

- .

 

ې ړ یې

۳:۲۰

ټ Ԙʡ ړې эې .

ی ی یې ƿ

ې ړ ځ ی ې ړ یې .      

 

ښ: ۶:۳۷ ј څ:

ی

څ ی!

ی ۍ ۍ ښ

ې ږ یې

Ԙ ړ

ښی ې ی

ې ډیۍ ی یې

ټ ی ېې .

ی ی څګ یې ې ړې ې!

 

ی ېڅ ی

۱۶ ( ۵)

ԁ: ۳:۰۰

ی .

ی ی ټ څګ!

ی ی ې ې ړ

ې ې څېې : ی .

ټ څ ی!

ی څ ی ی.

ی ڼی ی

...

(ǡ ǡ ) ګ

ې: ی .

ې ګډ ې ʝ .

ړ یې Ӂ. !

 

ی

ځډ ځی .

ې ځی یې ی ې .

ې ړ ړې Ǎ ې:

ی ړ ې یې! ې !

ې

.

ی ې .

یۍ ې ی

ې ʁ یې ې

ې یې ې یې

ې

ې- ې ې ј: ی .

 

ې ۍ ی

ی .

ې

څې ې

ې ړ

ېښ ې ی !

 

ی ی

ې ... ی () ې ی .

یېښ څ-

ی .

ې ې ټ ښېښ .

ځ ی ΁ ېڅ ځېږ.

ی ې یښ ې ی .

ی ѡ ͘ʡ

ǘښ ې.

ی ی.

.

ی .

 

ԁ: ۳:۳۶

ی ې څګ ځ ږ!

ی ې !!

ې ړ ړ ږېږ!

....(ƿ)...(ƿ)... (ی ی: ƿ)

ی.

 

ی Ԙ

ړ!

ډې Ԙ!!

څ یګ ی ی !!!

ړơ یې ی ځ ځƺ  

ې څې ځی ې ښ ơ ې

ی

 

ی ې یې

ړې ...

ی - ی

څې (ǡ ǡ )

ӡ ې

ړ ټ ښ

ښی ې ږ ΁ ی ј ړی!

ی ی

ېڅ ېڅ .

ړی ی.

ی .

 

ټ ې ې ې ې ی

ԁ: ۳:۴۵

ی ېڅ ړ

ی ی ی. ېڅ ړ.

ړ ې ې ې: ی ی ی!

ې یݡ ېڅ ځ ӡ ی!

ځ Ӂ ړ ی ې Иې ΁ 坝 یی!

څ ړ!

ړ ټ ې ې ې ی .

 

ԁ: ۴:۱۰

ی ړ.

ۡ ی ې .

ې 坘ړ:

ی . ې ېڅ ی ښ!

ی ی څ ی : ی .

 

ی ی ی

ی! ی ی... ې

ی 㿿

ی ی ʘی ې ی !!!

ی ی - - !

Ԙ ځ ی Ǎ ... ټ ښی ې ی ی ی!

ې ی ښی ی ېږ

ې ی ېږ ې ی !

 

ی- ԁړی

ԁ: ۴:۳۲

ړ ې ѡ ی ږڼ ړ یې ې:

ې ړ ې ې ې یې ړی ړی ېې یې .

ې ې ې ېې ې یې یښ ې ی ړ ی ی.

ی: څ ې یې څ ې ې یې ی !

یې ښی ی.

ǁېی ې ۳۶۰ ې ګ ی.[1]

 

ی


 

[1]  (Ϙ ) څ:

۱۴۲:

ږ ݘ : ځی ګ ی !

ԁې - یې ی ډې ېې ټ ې څ Ӂی- ѡ ې ړګ ړ یې ی ړ....

یې یې ې: ګ ی ی 坁 ړېږ!

ی یې ړ: ږ ږ ! ړګې ی ږ ړ. ږ ځǘ ړ ...

۱۴۴:

Θې ې ې ی ی Ӂېڅې یې ګ ښېږ ی ټ ړړی ǘ .

ې ګ ی ޝ ی ځې څې ې ې. ې ی .

ډډې ې- ǘې ی - ېې. ټې ې ې ېې ڼ ǘې Ӂې ې ې.

یې ې ۍ څ ډ ړې ې јې یې !

ځ ې ړ: ې څ ډ ړې!

ېټ ې . . ی

څ ېی . ی ې Ӂ ږ ј ړې ی ۍ

ی ی ځ ې ې . څې - ښی څ ې ډ ړې - ی ....

ې ې یی ی یځ ې ی.

 

 

   ۴۳۱                          ۱۴۰۲         ی  یی      ی 2023