ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

              ی:

    

 

ی
  ( ې Әې ځې- ԁې)
ی

 

 

 

                                                                        ګ

God exist

Dieu existe

God bestaan

上帝存在

Gott gibt es

พระเจ้ามีอยู่

神が存在します

Бог существует

Ilaah jiro

Gud existerar

신은 존재한다

ભગવાન અસ્તિત્વમાં છે

 

 

 

څګ یښ (۴)

ی ړ ږڼǡ (ј ېې)

(                      ) ټ ښ ډۍ

ړ ښیۍ ی یې څښ!

ی ǘ

 

 

ی ی

ې یې ې یې ѡ ږ ړ !

 

 

 

ۍ

ۍ

 ډۍ !

 

 

 

ȝې:

: ی

ی:

ډی: ې ګی

FB.com 0786785720

Hewadmal.graphics

ǁې: ۵۰۰ټ

΁ی: ی ǘ

΁ ړۍ: (۵)

ړی ǁ: ۱۴۰۰ی ېږی ی.

 

 

ی

( ې Әې ځې- ԁې)

ګۍ ړۍ

۱۳۹۹ ی ۷ ۍ ی ځ   ۷:۳۹

ʡ ی ې ګۍ .

ګ یې ... ΁ ې ی

ځ ګی ی.

΁ . ې ی ی ږ ړ ی

ې ګځ ږ !

ځ ی ې

ی ې ۲۱ ېړۍ ې ΁ ګ ΁ ټǘ ړ!

ګ

ې ږ ې څ یې ډ ȝی

ږې...ټ !

ګ

ې ی ګړی ګڼ

ښ یې ګڼ ګ یې ΁ ګڼ

ږ یʡ ژ ی.

ګ ښ ړ ړې!

ی: ΁ ځ () ګځی!

یې ی ی ږ یې ړ ړ.

ې

΁ ǡ ی!

 

ې ټټی

ې ړ -

ی ȡ ۍ !

ی ΁ - ړ ې ی ګځ.

ې ې ړۍ ږ ۍ ی ی!

یی ټټی ی.

ې یې ې .

ټ ړ یې څښ

ږ ѡ ړی !

 

یی ې

یی ی ډ ی.

ګ!

ی

ې .

یې یې څ .

  

ږ

یی ډې ځ ی یې ی ی ی.

ګ ی

ی ې ی ()

ړیې  ǡ .

یی - څ - ی ی ډې ی

ی څ ی ې ځ Ӂ.

ی ږېږ.

ې ی ی.

ېڅ ی ې ړېږ.

ی ږ ی. ېی ېڅ ړ!

ی() ټ јړ .

ی ږ ږ ی.

 

ځ䝁ې

یې ې ی ې ږ ځی .

ې ͘ ږ څښ ېږ.

ځ یښېږ: ځ䝁ې.

 

ټ

ېږ ې ټ

ϡ ې !

ړی ړ !

ږ ΁ې - ېې ې څې

ݘ - ی (ѡ ړ Ž) ڼ ژې !

ې () ی !

ړی ی ښ ټ ړ!

ې ی ېښېږ ې ǡ

یی ی ې ېښېی !

Ǎǁې ږ ړ ړی !

ښی یơ ځی یی!

ې ѡ ې ړ ګ یښی

ې ښی ی ې ېڅ ی!

 

ی یې

ی ېڅ ȡ یې ی.

ی ېڅ

ی ی ی ګ ی ې ېی!

ی ! :

ی ! ې څ ځډ !

ې یې!

 

ʡ ی ې

ی ږ ڼǡ ټې ې ۍ эی .

- - ژ .

:

  ې Ӂیږ эیې

ې ږڼǡ ې ی .

 

ی ی څ

ې:

ی - یڼ ی ی ی !

یڼ ګ ډ Ԙ сی ی ځی .

څ : ېږ! ی ېږ.

ی . ی   ی. ј ې .

 

ګښ ې ړ !

۹ ۱۰:۴

ګ

ځ - ځ ې-

ړ ی

ې څ (ڼ) ی ی

ګښ ی ړ - ړ ګ .

 

ی . ځ ږ ې ی!

(ږ ېې ېږ!) ږ ې ږ ې- څ ې .

 

ړ ی 坘ړې ښځی:( ې )

ځ: ۱۱:۴۴

- ې .

څ ې . Ѻ ی.

څ ې ې څډ!

څ - یې ې ې یځ ې!

څ ۍ ې ې ړې!

څ ښ ې ǁېښ !

څ ې ګیۍ یښ !

Ԙѡ Ԙѡ Ԙ...

یǡ ځѡ ځѡ ځ...

څ ی ی. ی ی ی.

ی ی ی !

ی ی ی ړ 坘ړې ی ښځی.

 

ی ی

ګړی ځ یې ی.

ې ΁ ړ.

ښی ګ یې ې ې ی ې ښې

ټ ې ړ ې ړ ې ځ ړ !

ې ټ ې јړې:

ې ړ ښ .

ړ ټ ی ږ ی ...

ڼ ڼ ښ .

ی ی - :

ټ یې ǘ ړ!

څ ј ې .

ی ې ړ ی ی یʡ

ی ې ټ ې ې ی !

څ ې ټ ې یې یʡ ی ی ږ ې [ېې ] ې ی ی.

( یی ۱ ۴۱)

 

۱۰: ۱۱:۲۰

ړ - ڼې

ې ѡ ې ې ځ!

ې ې ǁ ړی

ې ې ې یې ۍ ړ ې ې ټ ړی

ېږ ی ې ی - ېی ې ϡ ې یې Ӂی ې- ګ ې ټ ړ!

ϡ ېǡ ټ ʡ ی ړ ړ.

ې یې یې ېږ.

 

ځ: ۹:۱۰

یʡ ڼ

ی / ې څ یƿ

ǘ Ѻ

ېې Ѻ

ی坘ېې

څ ړ ړې!

ی ځ ځ ی

ګ ېۍ ګ!

ېې

ې ټ ی.

ې ېۍ ګې ګ ګې!

ی ی ېې ې

ګ ա یې : ی ی څ.

 

یی ƿ

۷:۲۴

: ϡ

ټ ګګӡ ګګ

څ ې څ !

یې یې یې ټیګ !!!

ې!

: Ǎǁې: Ә ʺ

ې ې ی !

: ی ځ ΁ې ړ-ړ ی

ۍ ۍ- ی Ӂ ې

ی ګړ ی ې یی ځی !

 

ی ټ ی

۹ ۲:۲۹

ګړی ϡ

ې ټ ې ی ټ ږ ޻ ی.

ی ې ې یې ی ړې

یې ړ یې јړ ځی

ټ .

ی ی ی ۍ .

ښی څ ۍ ǁی یښ ې.

ې یېېږ

ѡ ϡ ېۍ - ې ېږ!!

ی ټ ې ʝ ی ی ی.

 

ځ ی یښ ېږې

: ۸:۴۵  

یی ې ټ ډېڅ څ ټ !

ی څ ی ی: ی

ییȡ څ څ-ی - یƺ

ړ јړơ

ې ی ېې

څ ی .

ځ ΁ ی یې

ځ ټ ی .

 

ګۍ ی

۸

ی :

ږ ی ΁ې ګۍ ی .

΁ې ړې ګۍ ړ ړ یʡ ی ƺ

ی یی- ډې-ګ

ې څ ی ږ 坁 ۍ ګ یی یې ΁ ی!

ټ ی ϡ ړ: ګۍ ی ΁ǘ ی ی.

: ښی ږ ګۍ ړ ی ړې ㍻ ی ʘی !!

 

ی ځګ

(΁ ): ډې ډی ی

ښ Ǎ !

ی ѡ ۍ ی ی ړ

یې- ԡ ېڅ ی 坝 јی!

ی ی ېی ی ǡ ǡ ټ ی 坁:

ی یې ګ-ی ی

ې ګ ښیۍ ځ ې ډې یϻ !

(ѡ ʡ ې ړی ځۍ) ځګ ړ!!

ی ی ې ی یی ی.

 

ی ټ څ

۱۱ ۸:۲۶ԁ

- ی . ړ ی ځ ې ی ټ

ې Ǎ ې .

ې Ԙј 坁 ډېې ېې

ډېې ډېې ېې. ј ې .

 

ی ی ی ځی

ԁ- Ӂې : ۵:۳۰  

ې ځېږ.

ی ѡ ی ږ ی.

  ی .

  ې ډ ې ې ې :

ی ې ې.

ј . ېڅ ځی ې ېږ.

ی ی ی ځی ی ی.

۱۲

.

- ې .

ی

 - ی.

 

ښ

: ۷:۳۵

- ԁ ې !

ԁې ۱:۳۰ ې ځېی .

ی ی ې ې ې ې:

ړۍ: ېښ ې ی ځی ې ګځې ې ې ې ځی ې ېی (ګ ی)

ی: ی ۍ ې ځی ۱۳ ړ ې .

ی ی ͝ ی (ې ې ) ی:

ښ ی ȡ ΁ ګښʡ ǁ ړې!

. ی ې ې ړې 坁 ې ی . ۍ!

څ Ӂ.

ی. ۍ-ې ې ې: ړی : !

ی : ۱۰۰۷۰ . ڼ ې ړ.

ی Ǎې ی ښ ړ ېږ ړ.

ې :

ږ ګۍ ی ی. ی ګړی ی ی ی څҡ ږ ې . ږ ړ ډ ې ړ ګ . ږ ی ی ړ ې یې یې ېې . ( ۍ ې ͘ʡ ۴۲)

 

ی

ټ . ټ (ǁړې) .

ی: ې ې ړې: ېښې ې ې.

څ ј ې .

یې ې (ی )

 

ی

....ټ ی ی !

ځی .

ې څ ی .

 

ی

Ρ ϡ ی

ېی څ ې јېی

ی .

څ 濿

څ !

څ ی ځ ʡ

ډ ګډ !

ښی ې .

 

() ې ځ ړ ی.

یې ӡ ی ې ټ ( )

ې ړ ې

ȝی ڼ ې ې!

ټ ښېګڼ ټ ΁ ټ ی یʡ ېی ې.

().

ی !!

 

۱۳ (۲۰۲۱ ۲ی)

ԁ: 11:34  

ی

( ګ ې ې!):

ګ ی !

ټ ی! ګۍ ی ی ی .

  ګ ی ې یې...

ې ډی ړ ې ! ( ډی!)

ی ې ې څ ېږ څ ېږ...

څǁ- ګ с ې- ڼ ړې

ڼ ې ېږې

ېږې یې ې ګ ګۍ 坁 ړ ړې ی .

ی ې ګ

ې ې И ې ګ ړې: (ی ) یې څ !

څ ې یۍ یې : ی .

 

  ۴ې

...

...: څښ ې ی ǘ

ېѡ ی ګډ :

ګډ .

ښʡ ښ.

.

.

... ږ یې

. څ ې !

څ ېԘ .

ږ . :

ې ڼیې ړ

ځ څګ: ی ېږ ی (Ϙ)

ې یی ǘی

ی ی ǘ ǘ.

 

Ӂې ۴:۱۰

...ی......

ځ ې ی .

坁 ځ 坁 ړ !

. . 坁 () !

ی ی ی

(ږ) ی ی ی ی !

ږ ی ې ۍ .

ږ ی ړ ېې څې

ې ټ ځ ښ

ј یی ј

څ . څ ې ې ی ېڅ ې 坝.

ې ټ ی. (ی )[1]

 

ی ې ی

ږ ې .

ږ (ڼ) ې.

ږ ی ې ی ی.

ځ ځ

ی ې ځېږ

ی یې

.

ږ ی ی. ی. ی ی ړ

ۍ ې ټ ј ې ی ǁ ړ.

ې ې ځ یی ې ی ې.

 

ی

ږ یې ډ ... ј

ې ېی ېی .

ېږ ې ږېږ.

ېږ ې

ی ی ښ ې ښ !

ټ ی.

ی ی ی ېېږ.

څ ې ی

ې ϻ ګ ېږ

ې ږڼ یښ ΁ ی ړ

ړ

ی

с ی ړ.

 

Ӂی ږ

: ۴:۳۸

څ ښی ې یی

ې ې څ ی ی

ېې ی

څګ ی

ښ ې ګڼ ې   ی ګ .

ګړ/ ګ.

ځی :

ږ ې јړې ی ړی.

ږ .

ګ ې ږ Ӂ څ !

ږ ې- ګ ! ګ ې ې یښ

ی ʡ ځی .

ی ی ېږ

ی ځی ېږ: ǻ

ی .

 

ڼی ی ږ

ږ ی.

یی یѻ ی.

ې

یې јړ.

ی ڼی .

یې ې!

ې : ʡ یʡ ی... ...

ږ

ې .

ې ږ ځ ې Ӂ !

څ یې ی !

ی ېږ ې ېږې ѡ

ې ې ې ې یې ړی !

ږ ی.

ې ی ږ- ې ڼ څې .

 

یی څی ې ېږ : ی !

څ ې ډې ږ ېږ ې: ی !

ې یʻ ی ی ې یې ځ!

ی: 坘ړ! یې ! ې ړ

ګ ې ی !

ښی ې ېږ ېږ ې ی

ی ړ Ǎ.

 

ی ګ..... ی

 

 


 

[1]   ی ی

ی ی ګ ی

ی

ی

ی ی

ی ...

 

   ۴۲۸               /         ۱۴۰۱/۱۴۰۲         ی  یی         ی ی э 2023