ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 
 

               ی:

    

 
ی
( ې Әې ځې- ԁې)
ی

 

 

 

ی ی څ ې [1] ی

ې ی ګѡ !

څ ې ې ګړی ی ې 坁 .

ې ې ݘѡ یځ ړې یې ǘې .

ې ې ј .

 

۱۴ ԁې: ۳:۱۸

ی ی: ګ ې

: ډې ې - - ې !

 

 

۳:۲۶

ګ ې

ګ !

ښ

ی ېږ Ӂی

ˡ

ګ ȡ

ԝ !

ړ ځ э !

یې څ ی ېږ

ی ی ېی !

() ی.

ա ی

ېږې یې ېږې.

ی .

 

ې ی: ی ی ی

۳:۳۰

ی . ی ې یی!

یې ی ی ی.

ېڅ ېږ.

ې ې ېږې ې

ې ټ 㝁ټ ېېږې.

ی څګ ټ !

 

ګ ې

ی څ

ی یړ!

څ ΁ ی څړ ې Ǎ῿

ی ѡ ϡ ی ښϡ

ېې ځ ې !

ی څ ی څګ ځی !!!

ی ې یښ : ی . څ ې ېږ!!

ې ځی ړې ی ی !

ی! ځی یی !! ځ ی

ې ی ې ې !!!

 

۳:۴۶

ی ј

ې ېږې څ ې ې ې- ې ې ګ ې - ۍ- ې ړ ې:

ې ې ځې ی څ ǁې ګ !

ۍ- ې ې- .

ی ی ʡ ی ی Ԙ!

ڼې- ԁږ ی ېې ۍ ې ǘ ... ځ ټ : یې ڼ ېړ : ښی ی ښ یې

ښ ی ې ې ې ځی ړې ی - ۍ ی Ӂ! ې ی ېږ ې!

-          ی ǡ ی ځ ǘ ړ ې...ی ی یې ی .

-          ! یې ی ی ځ ړ ݘ ې یځ ځ ʝیʻ ې ړې!

-          ی ! ېږ ې یې یơ ګ ځ ځ ې ی... ې ƺ ې ې ړ ېږ!

یǻ څې ۍ یې ی څېړی Ǎ ږ ې ڼ ǁ .

ې ړ ږ ې ښ ې ی ې ې ګځ ۍ ی!

ښی: ې ۱۰۰ ۶۰ ړ یی ѡ ېې ǁې ې ی ې ټ ډ ې څېې ی یې یې- یې ړ ړې ی .

 

۳:۴۰

- ې څ ې ۳۰ یې ړی. ټ یې ړی ΁ ی ϡ ټ څ یې ې ړ ѡ ی ټ - ځی ګځ.

ۍ ی ېږ. ې ơ ې .

یې ړې ӡ ټ ѡ() ی.

 

ی ځی

ی

ی ϻ یې ړې ی

ګ ډ ړ څېړ یې څ څډ

ی ډǘ ی ی ی ې

: ېې ې ځ یی ǡ ښ

 ۍ ښ ی

ځۍ ی ی ی .

یی ځګ: ې ې ی څ ې . ړ ځ! ی یې ړ ګ ی ی ې ی ې یې یې ږې!

ې ʘ ګ یې ړ ړ

ی ډېې ږۍ ې- څېړ ېړ یې

ډǘټ ی: э ی ی یګѡ ګʡ ی ګ ...

ډǘټ ې- ۍ ی- ګې ځ ј ϻ ې ې یې ی. ډǘ ړی ځ ډǘټ ټ ې ړ ې ې ېږ.

ې ړ ې.

Ӂی ږ ڼی

۴:۱۷

ی ј ی. ی ې .

ې ю ې ڼی ې ې څې .

ږ ی. ږ یی څ ې څ ړ.

ڼی ټ ږ - ی

ې . یڅ یې ېېږ. ϻ ږ ی.

ی ګ ږ ی.

ی ی ی.

 

Ӂیږ

۴:۲۲

ی. 坝 ېی Ӂیږ ΁ .

ږ ѡ یې ی.

ښ ǘړ ی ϡ ې ټ ی.

ږ ی ځ یې ی: یې ی-

ې ی یې ړ ې یې

ې ېږ .

ږ ی ږ ی ې ی ی

ې ټ ځ ړ

ږ ټ ی ی ې ې ی: ی .

ږ ښی ې ی .

ړې ې ټ ی ګی Ǎ!

ی !!!

 

۴:۳۵

ی :

یې ېڅ ј ېږ.

 

ړ ј ډ ی.

ځ یې - ځ- څ ی.

ی ځ څ ی.

. ېږ ې!

ی ې یښېږې ې ی!

- ښ ی - ی !!

΁ ی.

ی ټ !

ې ګۍ ځې ی ی .

یې .

 

یې ټ ی یې ی

: ۵:۲۶

ې ی ۍ یې ې

ې јړ

څ ې јړ!

ېڅ!!!

ی !

ې ټ ѡ ی ې ډې

ی

ی ې

ټ ې .

ی ې ږ څ ې ېږ

ی یې ټ ی (ېې!) یې څ忿

ی ڼ ی ی

ی ګګ ګګǡ ی

ښ ی ی- ځ

ی څ昡 څ ی څ ... ی ی ی

ی یی !!

ی ې

ʝ ځی

!!!

 

ڼ

ېی ګ ې:

ځ ېی ǡ

ڼ ډ

ی- ې:

ړی! یې ی ی!

څ ی 坁 !

 

یښ ی

ې/ ې ی

ی یښ .

ی . ې ی یښ !

ټ : ې یښې ې ی !

 

ږ ی


 

[1]   ې ې : ږ ی ΁ ټ Ӂېڅې . یږ ġ ړیې ΁ ی ј. ی ړګې ګ ی څ ی ې ј ړ. ΁ ځ ېږ. ی: ې ړ ېڅ .

   ۴۲۹                           ۱۴۰۲         ی  یی        ǁی 2023