ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

۲

 
 

   

ǘ ѐ

    

 
ʡ ړې ې ې

 

 

 

ǘ

ǘ ډ ړ ځ . ې ډې ځې . ۱۹۱۴ ې ǘ څ   ې ړ . ǘ    ټ . ǘ Ϙۍ ړ . ډۍ  ۍ ړ   ړ . ǘ ړ :

ډ ې ( ) ј     ځ ې ې ړ Ӂ څ ρۍ ې ۍ   ې ټ ې ې . ې   ې ې јړ .  څ )) ǘ ۍ Ϙ ې ښ  ј ړ ځ   ې .  ǘ ې ې ځڼ ې ΁  ۱۹۲۲ ې ې ډ ې .

ǐ   Ӂ ۱۷ ټ ۱۹۲۲ ې ې ې ԁ ې ې ږ ې ی ΁ ډټ ځۍ ې ځ ځی ʐ ې ې ړ ړ ې ۱۹۵۱ ې ǐ  ѡ    ی ټ ړ.

с ځ

ښ !

څې ې

ځ ې ړ 

  ې ړ

ښ ې

(( ))

(( )) ی

 

څ !

ډې ې ې

ځ ځ ډی

ړۍ

 ږ ږ

ځ

څ ڼ ې

  څ   ې ې

ښ ړ 

ې

ې Ϙډۍ ې :

ډ ې

ږ ې ډ ې ځ ې

ې (()) ړی

ږ!

΁ ښ

΁ ټې ی ې ښی

ې ې ځی ړ

ږ

΁

ې ځی ې ډې ړ

! څ !

ږ ښې ږ ې ړ ږ ې

ې ږ ې ځی ړی ږ ې ځی ې ړ ځی ی

! ی   ښ ې ΁ ټ ې

ځې ې ډې ی

ږ ږ !

ρ ې څ ټۍ ښ څ څ ې ړ څ ې

ښ

څ ې ښ ې ړ

! ږ ϐ ږ

ې ې ږ  ږ ځ

ږ ΁

ې ړ ې ې ړی ې

ږ څ

 

ۍ

ې

ښ ې :

ې ې ړې ̐ړې ځې Ϙې ې ې ځې. ې  ѐې ښډې ړې ѡ ΁ ǁ ړ.  ې . 

ښ ې څ ږ ې ی ې ړۍ ې ځ. ښ ΁ ې (( )) ې ې ې . ј ې څ ړ ې ۍ . ې ј ټ ږ ښ ښ. . ړ ې ږ ې ې ډ ړ  ږ.  ې ϐ ړ ړی . Θۍ ڼ ې ( ) ښ   ړې . ځ ې ی ې ې ј ې ځ ې څړ ړ. ډی څ څړ ې . ې   ʐ ې ږ Ӂې ړ څ

***

ې ډې ې ړ . :

(( ې .)) ځ ې :

(( ې ړ . )) ې     څ ړ   Ϙۍ ښ . 

(( ې ړ )) ږ Ǎې ړ ږ ړ ѐې ی ې ې ې ی ی ې ΁ ې ړ ې ې ی ې Ǎې ې ړ ی ی ې ې ټ ې څ ړ   ې ې ی ږ ښ ټ ې ځ   ښ .

ښ :

)) ښ ځ ځ ې ې ې ې ځی ښ ; ځ ړ ѐ ځې ې ې ې . ))

ښ ې ώ ی ې ې ې ې ʷ ې ښ ې ې ړ ې ې ې ې ې))

ښ ی

ښ ې ې :

ې ې ښ

ی ې ۍ ښ ۍ ې ې ډی ی ی

څ ی !

ې ې

ی

ځ ډ ې

ې ړې ړ ))  

 

 

  ۳۰۵     ی                       ۱۳۹۶                       ی  یی     ی  ۲۰۱۸