ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ǘ ѐ

    

 

ʡ ړې ې ې ړی

 

 

ې   ې څ ې ې ې ږ ΁ ږ ې ټټ ږې ΁ ې   ځ ډډ . ېډې ټ ږې ې ΁ ډ ړ. ړښ ټ    ې ې       . څ ǁړ څ .   ړ . ټ ړǐ ډ ښ   .

ځ ځ ټټ ې   ې ږ. ې ږ ړ ښځ ځ ѐې ې ږ ΁ ϡ .

 

ډ ǁ ې   ې   ټ ې  . ې ې ډې ښ ې ړږ.   ټټ     ۍ ټټ ځ. ې ډ ې ځ. ې ښې ې ΁ ǁړ ړ څ ړ ǁ ځ ΁ ښ   ΁ ې ې  ې ې ې ΁ې ږ ۍ .  ړ ې ې  ډǐ ږ ې   ې . ې څ ړ ږ. ښې ځې ې ΁ ې . . .

 

ې   ې ې ې  ې ړ ΁ ټټې ې  څ ړ    ړ ј ږ ې  ښ ې ځ ΁ ځ ړ   ې ې ډ  ΁   ځ ږ .

ې ې  ώ ΁ ې э .

ې ې ې ښ ږ  ې ډې Ӂ څ ې ډې Ӂ .   ې ې ډې Ӂ ڼ ې  : ې ښ ځ . ډ Ӂ ډ .   ې . ې ѐ ړ . ې ݘ ې   څ Ӂ .

ډ . ې څ .

((ې ږ.  ې ې څ ې ړ . ټ ږ ې ې څ ې ږ ې ړ . ښې ې ې  ې ځ ې ΁ ځ . ( ځ څ . ) ! ې ې ڼ   ې ې  ښې ې ΁ ځ ړ ږ .

ې ې  ښې ې ې ې ښې . ې ې . ې ږ ې ې ې څې ږ .  ې јړ. јړ. ې ږ ې . ې ې ې ړ ې . ѐې ې јړ ړۍ ډ   څ ځې ې ړې.   јړ ј ې ρڼ  јړ ѡ ǁ )) ځ ړ  ۍ .

ј ΁ ټټې

ې

ړ      Exiles ډ ړۍ ې ې ې ږ.  ړ ې ځې   ې ې ډ    .

 

Ϙډ ړ ې ې  ې  ې   ډ ې ږ . ې ې ځ   ې ځ ې   ې ښ .

ǁ ې ې ځ ې ې ځ Ϙډ   ټټ ې ې ځ ځ . ړ ј . ډ ǐ ǐ ځ .

ې  ډ ې ې  ټ ې ځ . څ ΁     ݘ ې ږ.

ې ړ   څ јړ ј   ټ   Ԙ ј . ې ې ې ې     ځ . ې ΁ ې ٬٬Ӂ   ځ ې ې .

ې Ӂ ې ږ. ې ې ͘ . .

Ӂ ځ ړ  ی . ځ ΁   ړ.

Ӂ     ې  ʐ ې ږ.

     ړ ړ     ژ ې   ڼ .

ې ې ې ځ   ې ړ :

   ې . ښ  ې ې   ې ΁ ې јړ . ډ ې ې . ې ΁ ې (( ))   . ړ ې ښ .  ړ ې :٬٬ ې ړ   ې   ړ   ((  Andrew Gurr) ) ړ (  Writer In  Exile) . ې ې ڼې ې ړ    ې ې     ې ې ړې . ρ ښ ې ښ  ړ . ې ې (( ځ)) ږ ښ .   ې ې  :

٬٬ ې څ څ . ې څ ې ې   ړ څ ΁ ې . ې ΁ . څ ړ ې ΁ ώ ڼ ې ړ ې   ډ  څ ټ څ . ې ۍ ې  ј ځ ې . ړ ښ .

ړۍ ې    ړ ډۍ ې Ԙ   ځ ړ . ډ ρ    ј څ ې ې ړۍ ځ ې ړ   ې ړۍ ( ږ ږ )    ڼ   . ې ښ ې ې ڼ   . Ϙډۍ ړ ې Ԙ ʺ Ԙ ځ ړ . ٬٬Ӂǡ ې ې .  ې ݘ ځ ځ ړ   ځ ړې ټ ټ Ӂ   Ԙ . Ϙډ Ԙ څ ځ ې ې (     Politics OF Identification ) Ԙ ځ ړ .

ړ څ ډ    ړ ۍ ړۍ ځ ې ړ . ې ρ څ ړ   ږ . ې ډ ډ ړ ږ .  ځړ ځ. .

ړۍ   ښ ږ ځ . ړې ̐ړې ځ ړ ړ . ړ ې ځǘ ې ρ   . ړۍ ې ٬٬ ځ ې ې ړ . ې ې   ې . ې . ې ښ . ې ̐ړ . ې ې . ېې ړېې ̐ړې ې ټې  ړۍ ې    ې ړ  ځǘ ړې ̐ړې ې     ǎ . ې څ ې ې. ې ښ ې ڼ   ښ ј ې ې ړې .

ړې ې څ ډ    ΁ ړ ړ ځ ΁ ځ ې .

ډ ϐ ې ځ ې ې ډ  ژ ځ . ې ژ ې ژ . Ϙډ ډ ې . ې ώړ ږ . ړ ړ ښ ږ ړ ځ ږ ې  ې ې   ی ځی ږ . څړ ږ . ې ړ ې  څړ   ی څ

ښ ږ ې    څ ځړې ږ ې ΁ې ښې ډۍ ړ Ԙ څ ځی ږ.  ې .  .

ږ ښ   ښ      ې Ӂ څ ی . ې Ӂ ځ ډ ځ ې ځړ . .

Ӂ ښ    ښ  ځ ې     څړ ږې ې ѡ    .  ښ       ړ څ ښ     ې . ړ ې ې ې Ӂ ډ ځ ٽ .

ې ړ ̐ړې څ ې   ρښ ځړ ډ ښ

 

 

  ۳۰۳    ی                    ی   ۱۳۹۶                       ی  یی     ی ۲۰۱۸