شماره‌ی ۳۵۵ و ۳۵۶، سال شانزدهم، ۲۰۲۰/۰۳/۱-۳۱- ۱۶مین سالگرد نشرات کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروازهً کابل