کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

جمال حضرت دلدار
        نمونه یی از غزلیات
      جلد دوم

 

شناسنامه:

 

نام کتاب: جمال حضرت دلدار

غزلیات نور محمد دوانی

مؤلف: بشیر دوانی

حاوی ٣١٣١ بيت

چاپ اول سال ١٣۸٣

تیراژ: یکهزار جلد

مطبعهء Elbe-Werkstätten GmbH Hamburg

 

 

هفته ای گذشته با دستیابی جلد دوم غزلیات شادروان نورمحمد دوانی دل و دیده این حقیر شاد شدند، که کار پیگیر و ثمربخش فرزند دانشور شاعر را در دید نخستین بازتاب میدهد.

شاعر در پشتی اخیر جلد دوم، چنین نبشته است:

«اشعار آئینه ایست که در آن عشق مجسم دیده میشود. پس شاعر را میتوان جیوه زموز گفت. شهر محبت صفت جلوه محبوب است که در ان خود زیاد دیده می شود و هرچه میخرد در آن عشوه آرائی یار را می بیند و بساهست که در مقابل نرخ رموز توصل شی دل پسندیده جان میدهد تا که متاع به او پیروز می شود و خوش است هرچه از محبوب اش باشد.

مراد از ذلت و ناتوانی حقارت جسم است ورنه که لذت مشغولیت تضرع  لب روح مسروریت تام میباشد که این عشق...»

 

جناب دوکتور اکرم عثمان در مورد جلد اول غزلیات شاعر توانا نورمحمد دوانی در سایت وزین فـــــــــردا فرموده  اند:

                   

صدای حضرت جانان

 

جلد اول غزليات شاعر شوريدهء معاصر نور محمد دوايی

 

 

 

 

«صدای حضرت جانان» اسم با مسمای مجموعهء غزليات عارف و شاعر وارستهء معاصر شادروان نورمحمد دوايی می باشد که اخيراً به همت فرزند فرهنگدوست و برومندش بشير دوايی در آلمان به زيور طبع آراسته شده و در اختيار اهل ادب و فرهنگ قرار گرفته است.

نورمحمد دوايی به سال ۱۳۰۱ هجری شمسی در گذر خيابان کابل چشم به دنيا کشوده و از دامان دودمان روشنفکر و فضل پرور به بالندگی رسيده است.

او دانش آموختهء ليسهء حبيبيه و فاکولتهء فارمسی بود و در بيشتر نقاط کشور به درد و درمان هموطنانش رسيده و خدمات قابل قدری در عرصهء دانش دواسازی انجام داده است.

او مدت ده سال به خاطر حسن خدمت و ورود چشمگير در رشته اش در ارگ شاهی مشغول کار بود و بار ها از سوی مقامات مسوول تقدير شده است.

اما بخش زندگی معنوی او چنان پربار و غنامند بود که بايسته است همواره آنرا بر کشيد و تبجيل کرد. مرحوم دوايی حدود نيم قرن فارغ از غوغای ابنای روزگار به باليدن انديشه هايش همت گماشت و ديوان حجيمی از شعر های ناب فراهم آورده که عمدتاً در مايه های عرفانيست.

در پيشگفتار جلد اول غزلياتش چنين می خوانيم:

گهر می بارد از کلکم دوايی از طفيل عشق

به بالينم اگر دلدار بنشيند چو اُستادم

دست نوشته های ديگر شادروان دوايی شامل غزليات، رباعيات و قصايد در اختيار خلف الصدقش آقای بشير دوايی قرار دارد که اميدواريم به تدريج چاپ شوند و کام جان مشتاقان را شرين گرداند.

شايان ذکر است که ديوان حاضر با قطع و صحافت کم نظير، کاغذ اعلی، جلد مقوايی و حروف بسيار خوانا طبع شده که شايان تحسين است.

کلوپ قلم افغانها در سويدن، اين خدمت جليل را می ستايد و زحمت جناب بشير دوايی را در کار نشر، اشاعه و تکثير اين کتاب نفيس به ديدهء قدر می نگرد.

 

 

 

برای معلومات بيشتر در بارهء اين اثر و فرمايش آن از طريق انترنت به آدرس پايان مراجعه کنيد

 

www.davaie.de

 

                                                                      ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً هفده              نومبر  2005