همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

غالب

بررسی زنده گی و آثار فارسی غالب

 

بشیر سخاور

 

 

شناسنامه

 

نام کتاب: بررسی زنده گی و آثار فارسی غالب

نویسنده: بشیر سخاورز

شماره گان: 500 جلد

زمان چاپ: زمستان 1383 هجری خورشیدی

ناشر: بنگاه ویرایش شاهمامه، هالنــــــــــــــد

 

غالب را که جامعه فرهنگی افغانی عمدأ شاعر زبان اردو می پندارند، به زبان فارسی نیز سروده های دارد در خور ستایش و ژرفنگری.

جناب داکتر بشیر سخاورز در زمینه اینکه چرا به چاپ این اثر همت گماشته، مینگارد:

«نخستین انگیزه باید شراط زنده گی خودم باشد، زیر که شرایط زنده گی موجب ایجاد آثار ادبی می شوند و نجم الدوله میرزا اسدالله خان غالب، خود دلیل عینی است که شعر او چیز دیگری نیست، مگر همان تصویر زنده گی وی ـ....»

 

جناب سخاورز که سالهای در هندوستان زیسته و با دنیای شگرفی جامعه پهناور هند آشنا گردیده، خود را در خلوت تنهایی غالب یافته است، بناأ قصد پژوهش و کاوش را به درازنا و پنهای زنده گی شاعر معروف هند میرزا غالب کرد، که هنوز نظیر و سابقه ندارد.

در رابطه با غالب و آثاری او، اثر آقای سخاورز فرآوردهً نخستین است. گمان کنم که پیش از آن، به شکل کتاب و به گونه جامع و مطبوع کوششی به عمل نیامده.

دوستان که علاقمند شعر غالب اند برای آنها این کتاب تحفه هست بی بیدیل که درین نیکویی و وارستگی آن، کار دقیق بنگاه ویرایش شاهماهه را نتوان یکسره از یاد برد.

 

آنانـــکه وصـل یار همی آرزو کنند

باید که خویش را بگذارند و او کنند

غالب

 

 

دروازهً کابل

 

سال اول                   شماره ششم           ماه جون       2005