همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

آتش در نارنجزار

دفـــتر شعر

 

داکتر اسدالله حبیب

 

شناسنامه

 

نام کتاب: آتش در نارنجـــزار

مولف: داکتر اسدالله حبیب

ناشر: خالد صدیق

چاپ: شهر کولن جرمنی

سال چاپ: 2001 عیسوی

 

آتش در نارنجزار، دفتر شعری است، شامل پنجاه و هفت عنوان شعر که جناب اسدالله حبیب به مناسب های گوناگون و در جای های مختلف سروده است.

همانگونه که درونمایه آنها فرق دارد، قالب ظاهری شان نیز مختلف بوده و شامل شعر نو و شعر های کلاسیک شاعر میباشد.

سعی میگردد، تا ازین دفتر زیبای شعر، شعرهایی در شماره های آیندهً «کابل ناتهـ» برای مطالعه و سرور خاطر شما عزیزان گذاشته شود.

 

به جناب داکتر اسدالله حبیب اظهار سپاس و امتنان میگردد.

 

 

دروازهً کابل

 

سال اول                   شماره ششم           ماه جون       2005