شناسنامه:

نام کتاب: دفتر شعر، از سالهای توت و ابریشم

شاعر: داکتر رازق رویین

جای چاپ: سوفیه، بلغارستان

تیراژ: ۵٠٠جلد

 

از سالهای توت و ابریشم
 


دفتر شعر، از سالهای توت و ابریشم، شامل نوزده عنوان شعر شاعر گرانمايه جناب داکتر رازق رويين است، که در هفتاد و دو صفحه با ویرایش نیکو بازتاب یافته است.

 

آقای رويين نام و شخصِت شناخته در جامعه فرهنگی، افغانستان، تاجکستان و ايران است.

جناب شان که در سال ١٣٢۹ خورشیدی در بلخ باستان دیده به جهان کشود، سال ١٣٤۸ در دانشکده زبان و ادبيات فارسيی دانشگاه کابل تحصیلاتش را به  پایان رسانید.

پسانها در سال ١٣۷١ از دانشگاه (کلیمنت اخریدسکی) بلغارستان، در بخش فیولوژی دوکتورای خویش را به دست آورد.

داکتر رویین در کشور بلغار مصروف کارهای فرهنگی میباشد. سردبیر «مجلهء خاک» نیز است.

 

نام دفتر شعر از سالهای توت و ابریشم از عنوان شعری شامل این مجموعه گرفته شده که مانند سایر سروده های این برگنامه شعری، از هر باب ستودنی، جالب و با ارزش است .

 

آثار فراوان جناب رازق رویین در افغانستان برین و بیرون از مرزهای آن اقبال چاپ یافته اند.

 

سعی خواهم کرد که در شماره های آیندهً کابل ناتهـ، ازین اثر با ارزش برگهای های را خدمت شما فرزانه گان تقدیم بدارم.

عمر شان دراز و قلم شان پربار تر بادا.

*********

بالا

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً ٢٣         فبروری 2006