همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کــــــــــــــــــــــــــــابل

 

محمد آصف آهنگ

 

 

 

 

 

کابل آن شيران پيکارت چـه شد

رستم و رتبيل سالارت چـه شد

 

مشک عالم رفت و محمود بيات

آن محمد جان سپردارت چه شد

 

قلــــعه مستحکم بــالا حصــــــار

آن دژ و ديوار کهسارت چه شد

 

گنـــبد کوتوالی و چوک و چــته

چارباغ و ارگ سرکارت چه شد

 

رونق هـــــــندو گذر باقی نماند

دختر ديوان و دربارت چه شد

 

عشقری و سالک و باقی نماند

افــضل رسوای بيزارت چه شد

 

نی برشنا ماند و نی بابا حيات

قصه های دی و از پارت چه شد

 

گرچه خـالق را نمودی زجرکُش

هاشـم جـــلاد و جبارت چــه شد

 

کابل ای شهر نـــــيـکورويان مـا

ميله ها و جشن هربارت چه شد

 

مهدی و لودين محی الدين انيس

و آن امانــستان جسارت چه شد

 

عشـقری گفت اين سخن آيينه را

گر وطن از ماست آثارت چه شد

 

هيچ همشهری نمی يابی به شهر

ای وطـــنداران وطندارت چه شد

 

در نـــــوای کــــابل آهنـــگی دگر

دفــــتر رنگين اشعارت چــه شد

 

دروازهً کابل