کابل ناتهـ، KabulnathDeutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 

کودکان هندو و سیکهـ و حق تعلیم و تربیه

 
 
 
جگموهن دهون ژورنالیست آزاد افغان
 
 

 با شکل گیری سیستم عصری معارف در افغانستان در عهد امیر حبیب الله خان , وپیشرفت ان در هنگام زعامت شاه امان الله خان غازی و تاسیس مکاتب متعدد وتشویق مردم به حصول تعلیم، مردم هندو وسیکهـ افغانستان نیز همگام با سایر برادران هموطن به شمول در مکاتب واموزش تعلیم وتربیه نوین علاقه گرفتند,البته همراه با ان اموزش نوشت وخوان الفبای پنجابی وهندی و احکام مذهبی در بعضی از نیایشگاه های مقدس هندو وسیکهـ وهم چنان به شکل خانه گی کماکان ادامه داشت.

 

در عهد شاه ترقی پسند, امان الله خان که پیشرفت کشور را در سهم گیری همه اقشار در تمام امور ملکی ونظامی کشور میدید از هندو ها وسیکهـ های کشور خواسته شد تا چند تن از جوانان خود را جهت اموزش نظامی به مکتب حربیه بفرستند که بقرار گفته پدر کلان مرحومم مهر چند دهون که خود نیز از جمله این جوانان بود به تعداد یازده تن از جوانان هندو وسیکهـ شامل مکتب حربیه گردیده و همصنفی فرزند شاه بودکه  بعد از فراغت مکتب در سرنگونی شورش ملا ملنگ سهم گرفت و مانند همصنفانش به اخذ مدال ونشان نایل گردیده بود.

 

سیاست هاشم خانی همانگونه که مردم هزاره جات را در عرصه نظامی به حاشیه کشانید ,مردم هندو و سیکهـ را نیز از موسسات تعلیمات حربی دور ساخت, ولی در ساحه ملکی, علاقه مردم هندو وسیکهـ بشمولیت در مکاتب ولیسه ها ازدیاد یافت ونتیجه ان فهرست طویلی از دوکتوران,انجنیران و چند تن پروفسر و شماری زیادی لیسانیس و بکلوریا پاس است که افتخار خدمت به کشور ابائی شانرا کسب کردند.

اگر دورانی را که از سقوط دولت دوکتور نجیب الله تا سرنگونی حکومت طالبها دوام کرد, به شتاب بگذریم که طی ان از تعلیم و تربیه به شکل واقعی خبری نبود بعد از سرکار امدن حکومت کرزی مردم کشور ومنجمله هندو ها وسیکهـ ها انتظار داشتند که نظام معارف در کشور حتی بهتر تر از گذشته و نظر به خواسته های قرن بیست ویک اغاز خواهد یافت, ولی دریغ که این رویا به حقیقت نپیوست.

 

معلمین واستادانی که خود گرسنه اند وماههای طولانی در انتظار معاش بسر میبرند وبخاطر لقمه نانی مجبوراند که از بام تا شام به کچالو فروشی ومزدور کاری بپردازند ,به شاگردان خود چه خواهند اموخت؟ وشاگردان بینواتر از معلمین که عده شان از فقر نمیتوانند به دروس خود رسیدگی کنند وعده دیگر کامیابی در امتحانات راحق پدری  و زورگوی خود میدانند چه تربیتی ازین مکاتب حاصل خواهند کرد؟

ایجاد مکاتب اختصاصی برای اطفال هندو وسیکهـ ,انچنانیکه وزیر معارف بر ان تا کید دارد دوای این درد نیست ,بلکه ایجاد این گونه مکاتب به مجزا شدن هر چه بیشتر هندو ها از سایر هموطنان شان خواهد انجامید.اگر ضرورتی داریم این است که در پهلوی تعلیم وتربیه نوین ,به نسل اینده کشور بیاموزانیم که افغانستان خانه مشترک همه کسانی است که در ان بودوباش دارندوپیشرفت کشور ,بدون سهم تمام مردم نا تکمیل خواهد بود.

 

از گذشته های هندوان افغان با دیگر هموطنان شان درس خوانده اند و شماری شان در بسا ولایات کشور مان وطیفه ی مقدس معلمی و استادی را به سرفرازی انجام داده اند.

هرگاه در موجودیت قوای ناتو هنوز هم دولت در تامین حقوق اقلیت های مذهبی و تامین احترام و محبت میان شهروندان ناکام می ماند، در نبود این قوا چه روزی به سرم مردم مان خواهد آمد، اندیشه ایست که ذهن هر هموطن چیز فهم را همراه دارد.

 

البته این رسالت و وظیفه ی عمده دولت است که از طریق رسانه های گروهی و وسایل ارتباط عامه احترام به حقوق اقلیت های مذهبی که جزء خانواده مشترک افغان هستند گوشزد نماید.

(())(())(())(())(())(())

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 109           سال پنجم        قوس   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       دسمبر 2009