کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

[١] 

 

 

 

 

 

 

 

شكرالله شیؤن

 

 

تصنیف فارسی برای آهنگ های هندی و اردو


(( ٢ ))


استاد غلام علی


هنگامه هين كيو بر پا توري سي جو پيتي هين _ داكا تو نهين دالا ،
چوري تو نهين كي هين

 

 

 

هنگامه مكن زاهد ، گر قطره اي نوشيدم
ني راه كسي بستم ، ني مال تو دزديدم
 

از مسجد و از منبركردي چو مرا بيرون
در گوشه ميخانه ، مستانه خراميدم
 

بر رندي من روزي صد داد و فغان كردي
امروز چه شد گر من بر زهد تو خنديدم
 

فرياد مكن ديگر گر در كف من جام است
ديشب ز لب ساقي هم بوسه اي دزديدم

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٣                          سال دوم                               اگست ٢٠٠٦