ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

              ǘ ѐ

    

 
ϫ

  

څ ΁ ې ΁ ښ ې ې ښ ϫ ږ .
ې ې ټ ډ ټ ړ ې ښ ې ې . ې ې ې ښ ϡ ټ ې ښ . ې څ ې ې ړ . ښ ې ښ ځږ .
ϫ ښ ې ډ څ ډې ېې ډ ښ ډ څړځ څ ډې ېې ړ ټې ښ ځ ښې ډ ړ ǁ .
ځ ې ږ څ ټ ډ ړ .
ځ ړ ړۍ څښ ې ې ښ ρښ ډ эڼ ې ړ ځ ډۍ ړ ǁ .


ǘ ρښ ډ ډ ټ ρښ ټ ǁ ԁ ې ǘ ǁ ǁ ښ ړ ړ . ښ ې ښ ډۍ ټې ǁ ړ . ښ ې ϫӁږ ړ ږ ډ ې ې ǁ ټ ې ټ ې ǁ .
ځ ې ې ې څ ρ ې ډ ړې . ډ ې ρښ ώ څړ ې ǁ ښ .
ې څ ړی ښ ډۍ ړې ېې ې ېې ې . ډۍ ړ ښځ ې ډۍ. ې ډ . ډ ډ ډ ې ځړ ې ښځ . ې ړ ې ې ښې ېې ټ ې ( ǐ) ډ . ې :
΁ ځ ې . ې . ځ ې ېڅ ښ ځ ښ ښځ ې ې ډ ې ډ څѐ. ې ښ ړ ې ڼ ې ډۍ .


ې ې ې 䐡 ѐ ې . ې ې ډ ړښ ې ښځ ֡ ې ړ ې ړ .
ې څړې څ ې ΁ ېښ ټې ΁ ې ډ ې ټې ې. ѐې ډ ې ډې ډ ې ښ ډ ې ډ ې ې ې ΁ېې ې ې ښ ې ډۍ . ړ . ږ ړ ړې ږ .


څ ډۍ:
ی څ ېږ
ګېډ یې ړ
ې ړ
ې ړ ړ ې
ې ړ
ې ړ
Ǎې ړ ԁ
ې ړ
ې ې
ې ړ
ې ټ ې ېږ
ې ې :
ځ ځ ټ ې
ې ړ
ېږ
ۍ ې


ې ې ړې ځ ړ ی ړ ړ. ې Songs of Love ,Afghan Womens Poetry, Love and War)). ې ې څېړې ښ ځ ټ ې ې ړ ړ . ۍ ې ې ې ΁ ې ې ې ǁ ړې څѐ ړ . څېړ.


***


ځ Ϙړ ېې ې ǁ ۴۶۸ ډ ې ټ ډ ǁ ړ .
ې ډ ې ښ ډې ټ څ ړ ې ډ ې ې ړ . ې ښ .
ې ډ څ :
ې ړ
ې сې
ړ
ږ
ې ј
ϐ ې ې
ړ ې ږ
ځ
ې ټ ډ ځ ې ځ ټ ځړ ې ښ ǁ ټ ټ ډ ژ .
ړ ډ . ډ ې ј ړ ې . ρښ јښ ښ ډ . . څ . 

   ۴۰۲                         /۱۴۰۰                       ی  یی          ی   ۲۰۲۲