ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

               ی

    

 
ی

 

 

Ӂې ې ی Ӂې ې ږ
ټی ی ڼې ېړې ې юېږ

ѐی Ǎ
ړ Ґ ړېږ

ښ ی ښ ښ
Ӂې ېې ېږ

Ӂ ښېʡ ې ډ
ی څېږ

ې ې ۍ ې ې
ږ څ ړېږ

ی ې
ې ۍ ټ څږ

ǐ ړ
ې ې ځېږ


 

          ۳۷۵                     ی ۱۳۹۹      ی  یی             ی  ۲۰۲۱