ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

ی

    

 

 

 


ڼ ې ړ ې Ӂ
ې

څ ېځ Ǎ ږ
ځ ښ ԁ

ې ۍ ی ې ی
څ ږ ړ ړ ړ

ځ ی ԁ ښ
ټ ېږ јړ юې

ې ټ ې
ې

ې ѐې ې ۍ
ی ښ څ

ښǁېۍ ې ې ې
ړ ې ږ ږ .

 

 

 ۳۵۷                ۱۳۹۹      ی  یی    ǁی  ۲۰۲۰