ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

ی

    

 
ǁ()

 

 


јې ې!

یږ
ړۍ ښ ښیږ
...
ǘړۍ یځ ې څ ښیږ
ی : јې ې!
څڅ یېږ
ړۍ یې ی یې ȍ
ګ ګ俺
ګ ې ی ړۍ ډډۍ
ǘ ږ ږ ی
ې ړې ګۍ ې ρټ ییڅ
ې یې ړ ی یږ ې ځې ګ ȍ

۱۳۹۹/۱/۱۲
 

 

 

 ۳۵۷                ۱۳۹۹      ی  یی    ǁی  ۲۰۲۰