ܡ Kabulnath
Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

ǁ ǘ

 
 

ګې Ә یې ј .

ی ړ ګډ ډ ې یږ .

ې   Ә ګښ ې یې ј ی ځ .
ی ی ی ی

 
 

   

 

 

ګې ی ې ی یې ځګړ .

ی یې ј یی یی  ی ې ګې یی یې ۲۵ ې   ړی .

ګ ې ی ی ډ˜  ј ی یړ .

ځی ۍ ې ګې یی ړ یړ یی ځ ې ړ ی یړ ې ړ ې ی   . ې یړ ړ ی ګډ یی . ګ ǘی ی .

ې ې ګډ یی ړی یټ  یې  یړ ј ی ی ې ی ډډ ې ګډ یی یړ ی ګټ ړ .

ې ې ې ټ ی   ړ  ی ډ ړ ړې یې ښټ ې ې یې ۍ јړ .

ټې ی ړی ی   ې ې ې ی ګڼ ې ی ی јړ .

ی ښ ی ی ی ې ږ ی ی ږ ړ ګړ   јړ .

ې ې ی   ړۍ ی یګ ی ېې јړې ړ ی ږ ې ېې یښ .

ږ   ړ ې ی ی ګ ړې ړ  ی ǘ  ې ړ  ی یی ی ړ ړ ی ړ ږ یږ .

ی یګ ې ۳۰ ی ګړ یی ی ې ی ǘ ی یی ی ی ډ یښ .   ی ې ی ښ ی ی ګځی ی Ӂ .

ی ګ ی  ی ږې ۱۰۰۰  ی ǘ .

 

ې ې ړ ځې ځګړ ځې ځیږ

یګ ͘ ͘ ی ټ .

  ی ې ږ ږ یې  ې ږ ی یږ .  ږ ی ړ ږ ړې ی ږ ې ی ږ ی ی Ӂ ی ǘ ږ څ ی .

ګړ ږې ۸۰۰۰۰ ی ټ ې ی ګړ ږ یښ یځې ۷۰۰۰ ی  ې ۶۰۰ یږ ټ .   ی ې ی ΁ ی ړ ډډ   ی   ΁ ی ګځ   ګې Ǎ ړ .

 

 

 

 
  

۲۰۶                                ۱۳۹۲                ۱۶   ۲۰۱۳