کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 
 

عنایت شریف

 
 
خاطره یی از دهلی


 
 
 

 سالها پیش وقتی در شهر دهلی از جمله پناهندګان بودم ، یکی از کسانی که با آنها تماس داشتم ، هندو یی از افغانستان بود . بسیاری از اعضای خانواده او از چندین نسل در دهلی میزیستند . اقارب و خویشاوندانش به اصطلاح پدر در پدر هندی و از باشندګان هند بودند . برای او ، دهلی مثل کابل یک شهر آشنا بود . او دیګر در آنجا ، پس از ترک افغانستان ، از نظر من فردی از باشندګان اصلی دهلی شمرده میشد . به این ترتیب ، او با من و امثال من که در دهلی در بسیاری موارد احساس غربت و بیګانګی میکردیم ، فرق بسیاری داشت . روزی در حلقه دوستان با او در باره مشکلات افغانها در دهلی صحبت میشد ؛ در باره مشکل زبان ، مشکل نابلدی در شهر ، تفاوت های فرهنګی و امثال آن . در خلال صحبت رشته معنی ها در ذهن من کم کم می ګسیخت و ذهن من لحظه به لحظه مغشوش تر میشد . مثلا او عنعنه و یا عادتی را مثال می آورد و میګفت ما چنین فکر میکنیم و من از خود میپرسیدم چرا این دوست ما، فرق بارز تری را بیان نمی کند .چیزی را که او بنام تفاوت یاد میکند ، افغانها هم دارند. با خود میګفتم وقتی او از طرز فکر و رسم و رواج خانواده هایش یاد میکند ، باید بر خصوصیت هایی انګشت بګذارد که افغانها آنرا ندارند . بالاخره صدای خود را بلند کردم و ګفتم این عادت هایی را که تو بر می شماری ، ما هم داریم . او با خونسردی به سویم نګاه کرد و ګفت بلی ما افغانها همینطور فکر میکنیم اما اینها طور دیګری می اندیشند . به یګبارګی عرق خجالت را در پیشانی خود حس کردم : خدایا این هندوی هم وطنم به حیث یک افغان ، فرق خود را با هندی ها بیان میکند و من با کمال غفلت او را در ذهن خود هندی شمرده ام . من فکر میکنم وقتی او ( ما ) میګوید منظورش هندو هاست . در حالیکه از نظر او ( ما ) یعنی افغانها . بسیار احساس سرافګندګی کردم. هندوان و سیک های افغان جز جدا ناپذیر ملت ما اند . به آنها باید احترام فراوان ګذاشت . این روز ها آن ماده قانون انتخابات که حد اقل یک کرسی را در شورا برای هندو ها و سیک ها تضمین کرده بود ، حذف شد که خیلی ناګوار و دور از انصاف است . صدای حمایت ما از خواهران و برادران هندو و سیک افغان باید بلند تر باشد . در برابر تخطی از حقوق انسانی و بشری خواهران و برادارن هندو وسیک خود ، باید ایستادګی کنیم و بر ماست که برای تامین حقوق مسلم شان برزمیم . از اینکه می بینم حقوق این خواهران و برادران اقلیت مذهبی ما بی باکانه و در تاریکی تعصب های فرسوده و ننګین پامال میشود ، احساس سرافګندګی میکنم و اما زمانیکه می بینم آنان با وجود این فشار ها و خشونت ها ، چه قلبهای با صفا و دور از خشونت و کینه داشته اند ، به این صلح خواهی شان بخود میبالم . خواهران و برادران هندو و سیک افغان جز جدا ناپذیز ملت ما اند . خوشبختی همیشګی و یک زندګی در خور شرافت و صلح خواهی شان ، نصیب شان باد . عنایت شریف

 
 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۹۷            سال نهــــــــــم                      اسد    ۱۳۹۲                اول اگست   ۲۰۱۳