کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 
 

عبدالشکور حکم

 
 
گذری بر حذف کرسی نماینده ی پارلمانی
 هندوباوران وسیکهـ های افغانستان


 
 
 
 

   

     کشورما مـهـد تمدن آریائی وزیستگاه اقوام وقبائیل متعدد اند

                                 

دراین خطه بیش از۳۰ ملیت بالهجه های متفاوت درپهلوی هم برادروار واز حقوق وامتیازات همسانی بهره مندبوده وهستند وبه گواهی تاریخ ازجملۀ این اقوام ساکن کشور، یکی هم همین هندوباوران وسيکهـ های کشوراند که دراکثرولایات کشوربه شمول کابل درساحه های هندوگذر، گذرسيکهـ ها  ونواحی دیگربامراسم خاص ملی ومذهبی شان بودوباش دارند، درغم وشادی بادیگراقوام کشورشریک اند. بنابرقول ابوالمانی بیدل:

 

      اختلاف خلق بیدل درلباس افتاده است          ورنه یک رنگ است خون درپیکر طاوس وزاغ 

         

همانطوریکه همه ساکنین کشور درطی جنگهای تحمیلی به نابودی کشانیده شدومهاجرتهای اجباری مواجع گردیدند، هندوها وسيکهای کشورنیزمواجع به تلفات وخساراتی جانی ومالی سنگینی گردیدند وعدۀ ازآنها مانند دیگراقوام ساکن کشور دست به مهاجرت تحمیلی زدند، این باشندگان اصلی وشریف کشور، دارای تذکرۀ تابیعت بوده ومانند دیگراقوام مجبوربه سپری نمودن مکلفیت عسکری بوده ومالیه به دولت میپردازند ، ودردورنج مردم کشور شریک اند، این قوم درهنگام حملۀ اجانب به کشوردرپهلوی دیگزبرادران ساکن کشور شهامت ها کردند، وتلفات جانی ومالی دادند، ودستهای شان به خون مردم هیچگاهی آلوده نگردیده است ، بااین همه خسارات بااین همه رشادتها دراین اواخر عدۀ که زمام امور کشوررابدست گرفتند، بدون درنظرداشت حقوق اسلامی وانسانی درمقابل این اقلیت مظلوم کشورصف آرایی کردند، عدۀ آمدند وبراین قوم تحمیل قشقه وپوشیدن لباس زرد کردند، جمع دیگر آمدندوبراین اقلیت فرمان دادند تا دروازه های منازل خویش را برنگ زرد تزین گردانند، چون چنین کردند، دیدند آنچه نمیدیدند، این که آمد بنام دیموکراسی سلب ان صلاحیت وحقوق اقلیتهای ساکن کشور میکند، برگردیم به عمل کرد زمین چوران و چپاول گران منازل وزمیهای وقفی که که ملت بدیشان لقب زمین چورعنایت کرد ؟                                                                                 

این زورمندان که درچپاول وزمین های مردم دست بالاداشتند، حتی دست به غصب حظیره های وقفی اموات مردم آغازیدند، وخیره چشمی راتا آنجا پیشبردند ودست چپاول زمین وقفی به آتشسپاری اموات هندوباوان وسکهـ های کشور شدند. چون دیدند که این اقلیت مظلوم بازپرسی  وفریاد رسی ندارند ، بنآ غرض خوش خدمتی به باداران ( آی اس آی ) دست به حذ ف کرسی هندوباوران وسيکهـ ها از پارلمان کشور زدند، تا اختلاف اقلیت واکثریت را بر پا سازند واین روحیۀ اکثریت و اقلیت مذهبی واسلام وغیر اسلام سردادند، بقول شاعر: 

 

  درحیرتم که دشمنی کفرودین زچیست        ازیک چراغ کعبه وبت خانه روشن است        

 

ویا بقول ابولمعانی بیدل:      

 

مختلف شدهیچکس گرچه مذهب بیگانه نیست        باغبان رادرچمن هرگل برنگ دیگراست 

     

برگردیم به یک روایت دیگر: آورده اندروزی یکی ازخلفای اسلامی هنگام گردش دربازارمتوجع مردکهن سالی گردید که داره گدائی میکرد؟ خلیفه : افسوس باو که درکشوراسلامی اشخاصی کهن سا ل از مجبوریت دست به گدائی زنند؟ مردهمرا با خلیفه گفت: خلیفۀ مسلمین آنمردکهن سال هندوست ، خلیفه گفت: تاجوان بود، بدولت اسلامی مالیه میپرداخت، اکنون که پیروناتوان شده نباید دست بگدائی زند، بنآ خلیفه فورآ فرمان صادرکرد  تا از بیت المال مسلمین برای پیرمردهندومعاش پرداخته شود؟      

این بود، رفتار خلیفۀ مسلمین درمقابل یک نفراز تبعۀ کشور، بیایئم به عمل کرداسلام نمایان وجمهوری پسندان به اصطلاح اسلامی، آقای رئیس جمهور وهمراهان شمایان که بایدازاقلیت ها دفاع میگردیدوازحقوق شان حمایت میگردید که ضدیت با اقلیت ها برآمدیدودست به حذ ف کرسی اقلیت       های هندو باوروسکهای افغانستان زدید؟

 

شما که حذ ف کرسی اقلیتهای هندوباوران وسکهای کشوررانمودید، هرگاه این اقلیت ها مورد تهدیدوتخویف قرارگیرند، به کدام مرجع وتوسط کی استغاثۀ نمایند؟ زیرا مرجع آنهارا حذ ف کردید.     هندوان وسيکهـ های کشور از ساکنین بومی این مرزبوم هستند وازحقوق همسانی بادیگر شهروندان بهره مندبوده وهستند، وهیچ قدرتی بشمول رئیس جمهور، پارلمان ودیگرنهادهای کشور سلب صلاحیت های حقوقی اینهارا ندارند، توشیح این مصو.به تختی آشکار نسبت به ارزشهای دیرینه مردم این کشور است، بنآ از برادران وخواهران هندوباور وسکها وهمۀ مردم آزادی دوست کشور تقاضا میشود تا برای دادخواهی ازاین تبعیض به پا خیزند ومظاهرات برپاکنند واز تمام کشورهای که از دیموکراسی وحق  آزادی دفاع میدارند واز جامعۀ بین الملل خواهان مداخله ازاین تبعیض شوند.

 چنان با نیک وبد خوکن که بعداز مردنت عرفی 

مسـلمانــت به زمـزم شــویـد و هــندو بــسوزا نـد                                      

 
 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۹۷            سال نهــــــــــم                      اسد    ۱۳۹۲                اول اگست   ۲۰۱۳