ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

 

              ی

    

 
ې

 

 


ې ی
ړ ې ی

ې ې ړ
ǁې ی

ې ې
ی

ې ړ ې ې ې ړ
ی

ی
ښ ې ځ ی

ј ی ј ی
ې ړ ې ی

ښ
ې ی

ځ ښی ې
ѐ ښ ی

ې ԁ ې
څ ی

ې ې ې ې ې
ی.

  ۴۵۷     ی         ۱۴۰۳         ی  یی        ۲۰۲۴