ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

 

             ǘ ѐ 

    

 

ډ

 

 


څ ԁې ې ې ې ټې ې ې څ . ې ټ ې ې ځ ښ . ې . ې ږ ې ې ټ ې . ږې ې ښ ډ ږ . ښ ې ѐې ډې ې . ې ښ ځړ ټې ړۍ ې ږې ړ . ې څ ږ ې . ښ ϐ ې . ې ې ټ ې ڼې ځ ړ .ڼې ې ې څ ځ ځ ړ ې ښ ې ې ړ ۍ ې ټ ې ځ .
ځ ې ټ ې :
! څ ږ ټ څ :
- ې ږ ې .
- ې ې ې ې ټ ې ʿ
- ! ې ۍ څ
ړ ې ړ .
ټ ې . ږ . ځ ې ړۍ ډې ې ې ځ ې ښ ې ې ښ ښ ښې ې ږ ې ې ې . ځ ې ړ ې . ږ ې . ԁې ډې . ې ړ ځ ې ې ې ې . ځ ځ ې ړ ې ټې ρ ې ې:
ې ټ . ѐې ې ړ ې ې ې ټټ ړ . ې ې ړ ې ې ځ ې ځې ښ ې ې ړ ې ړ . ې ړ ې ۍ ې Ǎ څ ې ېې ړ .
ې ټ ې ې ټ ې ږې ړ ې ړ ې ې ځ ټ ړ . ې ږ ړ .
ې ټې ې ږ . ې .ې ې ټ ې ږ ښ . ږ . ټ :
ې
: څ ې ړ .
ې ې . . . ې ې ټټې ړ ې ې ډډۍ ړې ې . ۍ ټ ځ . ړ ړ ږ . ټ .
ټ ې ې څ ځ ې : څ ΁ ږ
: ې ρ ټ ې . ې ې ړ ې ې ړ ډ ټ :
ې ۍ ځ ې ځ ښ ρ ږ ږ ύ ځ ۍ . څ ې ټ ώ .
ې ښ . ې ټ ړې . ښ ښ ې ښ . څ
ځ ې :
ړ ې . . ښې . ښ ې .
ې ټ ې ȁ ې .
ې ړ ښ ځ ښ .
: ې ې ې .
-ډ . . ( )
ǁ . : ې .
-ښ ې ې ډې . ې ړې . ې ړ . ټ ې .
: ړ ړ
-ړ ړ ښ ږ ړ ې ې .
: ې ǐ ې ړ .
- څ . ځ .
: څ ې ԁې ږ ړې ږ ԁې ځ ځ ځې ǁ ځې ځ ړ .
- :
ې ټ : ې ږ ړ .
ښ ې ې ډ ړ .

: ړ . ښ . څ ې ې . ټ ړ ې ځ .
ږ : ې ې .
: ړ ې . . ښ څ
ټ . ې ځ ړ ې څ ښ .
: څ
: ې ځ ې ړ . ړ . ږ . ځ .
ټ : څ ښ ې ړ

٢٣ ٢٣

  ۴۵۶     ی          ۱۴۰۳         ی  یی      ی  ۲۰۲۴