ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

 

               ی

    

 
Ґ

 

 


Ґ یی ی

یی ی

ی ی

ʘ


Ґ ی

ی Ґ

ی یی ی

یی یی ی

ی
ی ی ی


یی
ی
ʡʡی
یی ی
ی ی
ی ی ی !

ی یی

یی

ی !

Ґ ی

Ґ ی !


ی
 

  ۴۵۵       ی          ۱۴۰۳         ی  یی       ی  ۲۰۲۴