ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

 

              ی

    

 
ی

 

 
ی
ی
ی ی

ی
!
ی ی
یΘ !


ѐی
ی ی

ی ی ی

ی
ی

ی
ی
!

ی

  ۴۵۳   ی          ۱۴۰۳         ی  یی       ǁی  ۲۰۲۴