ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

 

            ǘ ѐ  

    

 
څډ ې:
ی ی!

 

 . ې . ې ې ې ҡ . ځ ې ې ډېې ړ ې ډ ې ې ې ې ځ ځ . ې ې . ړ ې ې ښ ώ ۍ ې . ې ړ ϐ ې ې ړې . ې ړ . ې څې ې ۍ ΁ۍ څ . ې څې ډږ . ې ې ې ډ : څ ړ ې ږ ړ .э ټې ږ . ې ې ړ ې ډډ ې ډ ړ ې ې . ې څې ې ټ ې ړ ۍ ې ې ې ې ߍې ړ ږ .
ی ی
یګۍ ې
΁ یی ی
ې ͘ څ ې ی ې
څې ǁی
یی ې ړ
ړ ی ی یی
ǁړ ې ې یږې ټ ې Ǎ
ی ی ی ګی ې
ړ
ی یی ږ
ې یې
ڼ ې Ԙګ
ی ټې یې
ړ ې ې ې Ӂړ . . څې ڼې ې ې ړې . څ ې ې ټ ې ړ ړ ځ ǁ . ې :ڼ ې .
ې ږ ښ ړ ې ΁ ړ ΁ ې ړ ې ټ ښ ې څ څ ې . څ . ډ ړ . ې Ǎ ړ ې څ څ ې . ې ې ې ې . ѐ ѐ . ې !
ښ ې ښ ΁ ې ړې ې ρړ ټ ې ې ړ ټ ې ې ې ې څ ې ږ ې . . ې ې ږ . ې ρ څې ې ѐ . ې ړ ې ښ ې : ې ې ڐ ږ څ ښ ښ ځ :
ږ _ ږ .
ې ѐ ې ځ ې ځ . ې : ! ې ې ړ
ځ :
ی ډی ی ړ
ړ ی ې څ ی ړ
ی ې ʿ

ځې یی ې .
ښ یې
ښ ې . ې ې ې . ې ښ ې ې ϔ 䐓 ې . ې . ې ږ . ږ ې ΁ ټ ښ ې ې ښځ ړ ې . ې . ښ ۍ ې ښ .
+ ې ښ
--ښیی Ǎ ې
ې Ӂی ی
ی ې ړ ǿ
ی ې
ږ ټ . . ړۍ ېې ې ύ . ځ ځ ې ې ύ ټ ѐ ې ټ ړ .ې ځ ښ ځ ښ ې ې ډ ړ. ǁټ . ړې . ړ . ې ې ړ ې ې ې ړ . ځ ې څ .
! ې ړې ې ΁ ځ ړ . .ې څ .
ې ې ړې .ډې ϐړ ښ ځ ې ې ۍ ρۍ ړ ښ . ځ . ې ې . ې . ې ې . ې ې څ څ Ґ څ .
ې
څ ی
јی ښ
јی ی
ǁی ی.
ی ښ ې ډ
ډ
ی ې ۍ ګی
ǁ یې јړ
ې ې ې ځ. ρ ږ . ې ږ ږ ښځ ږ . ځې ځ ځ ځ ې څ : ې ږ ې ځ ې ږ ې ۍ . ې ږ ږ . ې . . ې ښ ې . . ږ ѐې . ې ې ځ ې ځ ې ې : ې . ې ې ې . . ې . ټ ې ړ .څǁ ې . ې . ټ . څۍ ( ) . ځ ې ځې .
ږ :
ې ې ږې ږیې ښځ
ې ۍ ې ځ ړ
ې ј یی
ښی ی
ې ی ی :
ټ ی ی
ښی ی
ǁی یې ی یی ی یی
ی یی
ې ټǁ ې
ې Ǎ ړ ی
! .ρ Ǎ ې ې . ې ې ې . ې ʁې ړ ې . ʁې ѐ ځ. :ړ ی ی
΁ ځ
څ ې ډ ی ј یې ړ
ې ʁې ګ ځ

! ړ ې ې ړ ړ . ړ сې ړ ې : ښ ې ټ ې ړې : . ږ ړ . ډ ې ې ʁې ړ ې ρ Ǎ ۍ ϐډ ځ څ ږ . ډ . ې ې ѐ . ѐې ې . ې ږ . ځ ې ρۍ ۍ ې ! ϔ 䐓 ټ ډ ې ρ ρې څ ! . ځ ړ ړ . ې ې څ ږ ې ې څ ې ږ.
(( ی څږ+ ګی ی ې ))
ې . ډ ې ې ړ . ې ې . ړ . ې . ې څ ې ږ ې ښ . ړ ې ې ې ښ . ې ې ې ې . ځ ې ې : څ ې . ې ډېې ې ѐې . ډ ې ύ ρ ښۍ څ ې ΁ ې . ږ . ږ ځې . ځې ρښ ټ . ... ې ߁ړ ې . څ ړ . ΁ې Ǎ . ټ .
ی ԁ ې ې ی ړ
ښ ی ګی ی ړ:
ړ یږ ې ....
ې
ړ ΁ ړ
ی یښ ی
ګی ΁ یی ړګ
!ښ ې ړ ڼ Ӂ ې ې ېې ډ . ې ې ډۍ ټ ښ ۍ ې ې ځ څ ږ څ . ښ ΁ ښ . ې ږ . ې ښ ΁ ԁړ ې ԁړ ړ. ې ړ . ځ ې ې ږ . ې ې : ې . ې . ې څ . ې ې ړ. ې ډې ړ ې ړ . ړۍ ې څ ې . ې . ځ ې ې ې څ ې .
څ . ځ ې ې ځ . ټ ې ې څ ې . ې څ ې : ې ځ ! څ ښ . ې ړ ې ړ ړ ې ΁ څ . ې : ǐ . ړ ې ړ . څ ې ښ ې ې ړ ې ΁ ې ې ې ځ .......ښ ړ .
ې ږ ې ښ ې ې . ڼ . .
ې ی
ډی ځ ی ی ی ې یې
ې ې
ې څ ې ی ې
ځ ی
ټی یی ی
یی یی
څۍ ځی ټ
ې ټې ټې ټ ی
یټګ ی ǁ ټ
ې ې څ ͘ ی ی
ی ѡ ی ی
ې ې ې څ . ۍ ʓ . ټ :
ې ې .
ې څ . ښ ې ې ϐ ټ ټ ښ ږ ΁ ѐ ې ټ ږ . ښ ې :
ی ی ی
ی ی ی
ی ی ی یی
ی ٔ ی ی
ی ԝ ی
ی ǘ یϿ
Ԙ ی ی
ی ј ی
ی ی ی
ی ی
ی ȁی
ی یی Ԙ ی
یی Ȑ
ی ی
ښ ې . ϐ ې ټ ې ټ сې ې ې ې :
ړ + ې ړ .
ې ې ې + ې څ ې + ړ ې
ږ څ :

ې ی ی ښی یې
یږې ې ښې
ی ې ې ښ یښϡ ښ ې
ې ې ې ښی ړې ی ی
یې ی ی
ی Ǎ ګې
ټ ې
ې
ې ګ ګ
ړ ې ی
ې ی یږ
یږ
ې ټ یږ څ ی څ ی
ǘ ی ی
ی
ړی ډ ځځی ښ
ی۱ ې ی ې
ټ څ یی ې ی
ی ی ی
ې : ې څ . ې ې ځ ږ ΁ ԁۍ ڼ ړ . ې ې ږ ǁ () Ǎ ԁۍ ې : . ځ ې څ ې ې . ρ ږ ې ǁ ǁ ډې ې ږ . . څ ږ ږ ې ې . ږ ې ې ې . ښ ځ ځ ې !
ږ ѐ ې ΁ ځ . څ . ې ې ې ΁ . ړۍ ړۍ ې ې . ږ ې ! !!! ځ ې څ . ې ې ې ې څ ΁
ې ږ ړ ې ډې ځ ښ ډې ې ټټ . ځ ړ ړ . ډ ټ . ډ . ې ښ ې . ې ڼې ې ې ې ې ښ . ې ǁ ډ ې ې Ӂړ .
ې ډې ې ې ې ΁ ړ : ې ې :
ښ ې
ې ړ
ρښ ښ
څ ډ
ښ څ
ټ Ӂ
ښ
ښ ړې
ښ ښ
ښ څ ښ
ې ې !
ې ې څ ρ . ې ڼ . ې ې ږ ړ: ږ . ړ ې ټ ړ . ږ ې ې ږ . !
ی ی
یی ی
ی ی ی ټ
ی
ځ یی ړې
ځ ړې
ј ړې
ی ګځی
ی ګی јی
څ ټ ې ړ ۲
ګ ی یګ сې ی
یې ی ې ډ-
ګی ړ
ی ی ې ګی ېټ ړ
ګی ی ی ی ږ ی
ی ی ی ی
ی ړ сې ی
ی ړ ی ی ی
ی ی ی
ې ی ړې ړ ی
ې !
ځ ې ځ ځ . ې (!) ې ږ ې ې
یی ی ی ی :
ј ی ې
ځ ږ ږ јې
ږ ږ ʐ ړ ې ښ .
ځ ې ې ې . ې ړ ې ږ ρښ ړ ې ړ ې ρʐ ې ې ې ږ ښ . ې :
ځ
ی

ګ ǘ ی
ی ی
ی ې ې ΁
ې ې ʘی ی
Ӂ ی
ښ ږ ړ
ځګ
ې یږۍ ی
ې یی ی ځ ړی
ی ې
ј ی ې یی ښ ړ
ی ګ ې ی
ې ښې ځ ډ یی
ټ یږ
یډ ی ډ ی ی
ې ړ
Ӂ
یۍ ې ې
ې ʘې ې ڼې یی ې ې
ی ې یږیږ
یی یښی ښ ګ
ې ږ ډ : څ ( ) . ښ ړ ې څ ږ . ښ ې ړ ΁ . ې ΁ ې ړ ې ږ . ړ . ې ΁ . . ښ ږ ړ . ځ ΁ .
ږ ې :
ې څ ǘړی
ې ېښې ΁ ګ
ې
ګې
ړګ ږ ې
څ ې ړ ډ
:
ټې ې
ګ یښ ј
ړ
ې ې
ټ ې . ې ټ ې څ ې ې ښ ښ ړ ې ړ . ړ ې څ ې ې . ښ ړ ې ټ ( ې ړ ې ښ ) ې ځ . ځ . ې څ ې څ ږ ې ځ ې ځې . ې ښږ . ړ ډ ږ . ې ډ .
Ӂ
یۍ ې ې
ې ʘې ې ڼې یی ې ې
ی ې یږیږ
یی یښی ښ ګ
:
ې
ټې ې
ګ یښ ј
ړ
ې ې
ېۍ ې څ ΁ ږ ږ . ږ ږ . ې ځ ښځ ۍ ΁ ړ . ځ ې ې ې ې ې . ږ ې ޓ ې ږ . څ ې ې ړ ټ .
ې ښ ρښ ې ږ ې څ ږ ږ ې ډډۍ ټ . ې ې . . ږ ښ ې . ږ ې ې ې ې ځ . ډ ې څ ې ې ې ې ې ځې ې ې ې .
څ یی
ښ
ی ږی یږ
ی ږی ښ ی ړ یږ
ې یی
ښ ی ښ ډی
ی څ ی
ی ګۍ ۍ ې ی
ј
ې ې . ې ې ټې ې ږ . ڼ ( ) ډ ټ .
ǁټ . ږ
ی ی ې څ
ټې ې یږ
ږ ی
ی ی یې ښی
څ ړ ی ڼ ی ډی ې ډ
ې ګ ګ ړې ړې څړې
ړ ې ښځی ټ
څ ې
ی ګیې ΁ یځ ې ј ړی.
ρښ ې ΁ ې . . ې Ǎ ې . ې ΁ . ږ ې . Ǎ ې څ ΁ .
ی
ی ځ یی ȍ ړ
ې څ
ǘ Ǎ ې
ی ی
ی ΁ ی ړ
ی
΁ ږ ( ) ې ړ ې ې ې ړ Ǎ . ځ ې . ې ړ ې ΁ ځ . .
ېې ې :
ښʐ ρښ ږ Ǎ
ې ډ ېې .
ώ ځ ې ې . ې . ې ډ ږ .
ړې
یې ې ې
څیښ јښې ې ښ ې
ړ یی ګ ی یی ی۳
څیښ ی ҁی ی
ی ې
ې ګی
ې
ې ټی ې ګځ
ی ی ی
ې
ی ې
ې ې ی ی
ې څ ړ
ۍ ې ځ :
ډ . څ ې ږ . ې څ ې ې ې ږ :
΁ ǎ ځ . ړ ړ . ې څ ې ΁ څ ΁ ړ . ړ ې ړ ې ( ) . څ ځ څ ې څ . ې ې : ړ ړ ې ې ې ې ځ .( ) . ې ې ځ ږ ې ړ .
ږ . ϔ ې ې ځې . ې ړې ې ې ΁ ړ ې :
ځ ʐ ΁ ړ ې ړ ړ ړ ې ړ ې ې ښ . ې ښ ړ .
.

 

  ۴۵۱   ی      /     ۱۴۰۲/۱۴۰۳         ی  یی        э  ۲۰۲۴