ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

              ی ی

    

 
ی

 

 ی
Ȑ
ی
ی


ی


ی یی

Ȑ
..

..

ی ی

ی ی..
ی ی


Ȑ..

 

ی ی
- ی ٢٠١٤

 

 

  ۴۳۲                  /         ۱۴۰۲         ی  یی     ی 2023