ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

               ی

    

 
ǐ ی

 

 

ی ǐ ی
ϡ ǐ یی ǐ ی


ی ʐی ی
ی Ϙی ǐ ی


ǐ ی
ی ی ǐ ی


یی ȁی
ȝی ی ǐ ی


ϐ ی ی یی
یݝ یی ǐ ی


ی یʘی ی
ی ǐ ی

 


ی ی ی ǿ
ی ی ی ی ǐ ی

 


ی

      ۴۲۰    ܎               /         ۱۴۰۱    ی  یی             ۲۰۲۲