ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

              

    

 
ی ی
ڼ ی
ړ:

 

 

 

ی ې ی ځې څیѡ ځ ј ی ټی ښی ې . ی یی ې ګړۍ ګ ی ږ ی ی ی ډی S-Bahn (ښی ی ګډ) ړ ې یڅ ی. څ ی ګډۍ څ ی .
څړې ې ځڼ ی ښ ې ږ څ یی ې ې ې ې ږ ی. ړ " ی " ې ې ې ی ګړی . یی ی ښځی یې ځې ښځی یی ( یی ۍ) ی ې ې. ی ی Ș یی څګ ځ . ݘ ې ی ی ی . ی ګڼ ې ی څ ښ ی ې ی ښې ړی ی .


ځڼې ټ ی ګ Θې ړ ی ښځی ې ی: ! ې ړی ی ښ ơ ی ې ړ.
ځ ښځ یی ۍ ی یی ۍ ی ښځې ځ ǘړ ی ی! ΁ ی ی ې ی ځ ې یی ې ی ږ ځ ی څ یی ږ ( ی ګډۍ) ړۍ ږ ی ی ړ.
ی: ړۍ ی ړ.
ې ځڼې ی ړ ی ږ ی یی ی:
! ی ی ی ی ګی ی ! ی ې ښځ یی ی ګ. ې ښ: " !" ې ی ې ې ی ځ ی یښ ی ی ړ.


۱۳۵۹ ې یۍ ځ ې ې ی ې ډې ی ځګړې ېی ې .
ی ԁ ځ ډ . ی ی ګ ړ ی ښ ی ړې ې. ͘ ΁ ی ی ې ډې ې ۍ ی ښی ی ی ј یۍ. ی ی ې یی ǁ јړی ۍ. ږ ی څ ډی. ی ​​​​ ی ې ږ یځی یی ǘ ګ ړی ǁ ړی. ږ ی ی ی ې ی. ی .
ی ی ΁ ښ ډ ګځی ی ګښ یې ј.
ی ی څ ی یی . ی ډی ډی یی ǘ ګ ړی . ډی ی . ړ څ ې ی ی څ ډ ګ ړی. یی ј ی ј ی ې ړ ی ګځ. ې څګ یی ښی . ی ځ یی ځی ی јړ ې ی یې ۍ ګ ی ی ړ یۍ ۍ یی یۍ ځ . ډی ی څ ې ځ یښ څ ۍ یۍ ږی ړ ی .
ی ی ې ې ځې یی یۍ. ځ ې یۍ ځی ј ې ی ۍ ځی ی ډی.
ځ ېېې ی یې ΁ ټګی یی ړی . ی ځǘ څ ې ی ځ ی ی. ګ ځ ی ی ړ ۍ ԡ ړې ΁ څګ .
ځǘ ې ډ ډې ړې ې څ ې . ی ǘ ګ ی ړ ډ Ӂی ی یی ی څ ړ ې یڅ ی یې ی یې . ی ګ ځǘ ی ی ۍ. ی ی ې ی ΁ی ی ی ی ګې ی ی یې јړی . څǁی یی ې ښ ی ې ښ ی. ی ی ی ۍ ȍ ړګ ی ی ΁ . ړی یې ی ی ړ ږ یې ی ې ی ړ ې ی ی یڅ ی یښ ی ی یی یی ی. ډې ی ډې ټ .


ǁټ ی ې ې ګی ځǘ ې ی ړ ټ ې ې ې ړ.
ځ ځی ځ ی ټګ ې ی . ټ یښ یڅ ې ی ی ښی . څګ ې ځ څ ړ ې ږ ږ ی ړ. ې ځ څ : " ښځ ی ј ې ښې ځ." ی: ګ ځǘ ې ې јړ ې ړ ی. ګ ې ږ څ یې څ ې ې ی ې یځ ګټ . ی یی: ی ی! ی юی ړ ی ې یʡ ǘ ړ ی ی ړې ԁړ ګ .
ډیی ی Ӂی ی ی یې ړ یې یې ړ.
сې څ ې یی ې ټ یی ډ ټ ی ی ی. ې ګی ی یځی . ی ی: ږ ډ ښ یټې Ӂ څ ی ښ ی. ښی یی یږ ځ ډ ړیȡ ګې ځی ی یی ی.ی ΁ ی ړ ځ یې ې ی. ی ې ی ښ یی څ ړ. ی:
ی ی ϡ ښ ې یږیی ی یی ی یڅ ګ ړی ی. ټیی ی ... ی ډی ی: یی یی ی یی ی څ
ځ јړ: ې ی څ ی ګ ړی ی. ی ې ځ ی ی ګڼ یی ځ. ی ی ǘ ډ ی ی. ی ی ی ږ ۍ ې ږ ی Θې ې ې . یی ی ړ ږ یې څی ی: "ی ی ی ԁړ ډ ی ی ی ړ ې ی ی څ ښی .... ی ی ګ ګ ځ ی .


ېې ې . ځ څ ې ې ې یۍ ېټ ې . ډ ې ې ښ یۍ ǘ ګ ېۍ. ې ځ ی . ګ ږ یڅ ی ی. ی څ ی ې یۍ ی یۍ یۍ یې ړ. : ې ј ځ ې ګ ډۍ ۍ ړ ې ړ ې ې ې. ې ǘ یۍ ۍ ΁ې ټې ې ې ېې ړې ښ ې ې ګ ۍ ښ ې : ږ ې ښ ړې ې ړ. ی څ ی ړی.


ǘ ګ ۍ. ږ ی ی څ ښ ې ۍ јړی ې ی ی ی. یی یی ښ ۍ ې : ګ ! ګ ړی ړی څګې څ ګی ˜ ړۍ ۍ ې ښ ګ یټې ږۍ ړ ی ځ ې ی ی. ځی ې څ ټګی ی ی ی ځ ې ې یڅ . ی ی ی ږ ګ ې ۍ ې ۍ ی ځ јړ: یڅ . ښیی ی ǁ یږی ."
ښی ΁ ګ ی یې ی: ΁ ړ ۍ. ی ړی ګڼ ی ړی ی.
ږ ټ ړ ې ځې ی ی ګی یڅ ڼ ګ ړ ږی ی یی.


ړی ې یې ټ یۍ ې ړ ی. ښی ǘ ګ ی یې ی: ړ ې ډی ړی .
ټ ΁ ړ ټ ې ی. ې ې ی . ې ۍ ی ډې ی ی یی ړ.
ټ ԁ ۍ ی ټی ی یښ ی ګ ړی یی. ݘ ې ې ۍ ی څ ی ې یۍ ی څګ یې ΁ ښی ی ی
ې ی ښ. ی ې ی ی یږ.
ی ږ ږ ΁ ګ ړ.
ځ ې ېړ ړ ې ΁ ټټ ې ړ څ ی ېږ.
څې یی ځی څې ی ګ ې ړ ې . ې ې ې ډډۍ . ی ې ی ۍ ی ی. ی ی ډډۍ یی ی څ ǘړی ډی یی . ی ړ. یی ی ې ټ ځ ی ړ
ې ړ ټټی ې یږی. ی . ی یی ې ی ی ګی ی ځ ی ی ړ.


ǘ ې ځ ی ԁږ ی ی ی .
ϡ
څ ۍ
ی ښی ی ځ ړۍ.
ی:
یڅ! ی .
ې ښ:
ی ې یی یی یی ږ ی ګ . ی ښی څ
ی ې یې یګړی ی ΁ګ ی: ې ی ۍ ړ ښ ګې .
ی:
.
ی ی:
! ی. ی ǁ ګ ۍ ځ ړی ی. ی ښ ی .
ی ۍ ړ.
ی
ی: ی

   ۴۱۳    ܎                          ۱۴۰۱    ی  یی                 ǐ  ۲۰۲۲