کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

 

لختی بر رفعت شعرِ جناب رفعت حسینی

 

 

در شعر معاصر فارسی افغانستان رفعت حسینی شاعریست که به سرایش منظومه یا شعر بلند دست یازیده است. از وی تا کنون منظومه های "مرگ چیزی مثل تنهاییست" (که برای نخستین بار در سال ١٣۵٦خورشیدی در شب شعر گویته انستیتوت کال خوانده شده است.)، "مردیکه پاهای سنگی داشت"، " تا وادی سرسبز صدا"، "زنی که باران می فروخت" و "سبز و نایاب منتشر شده اند.

رفعت حسینی اولین شاعر معاصر است ه اشعارش به صدای خودش بر CD ثبت و به وسیلهء آقای مسعود صارم تهیه و پخش گردیده است.

افزون بر شش حلقه CD چند دفتر شعر نیز از وی در شب و روز غربت به چاپ رسیده اند که هرکدامش چندین عنوان شعر را دربر دارد.

*ـ در پی تو بودن، مجموعهء شعر، نایاب،

*ـ تصویر صدا، مجموعهء شعر، نایاب،

*ـ شبی از تبار مصیبت، مجموعهء شعر،

*ـ ذهن زخمی باد، مجموعهء شعر، نایاب،

*ـ هزار میکده غم، مجموعهء شعر، نایاب،

*ـ زنیکه باران میفروخت، گزیدهء اشعار، به ترجمه المانی،

*ـ یکصد غزل بیدل، گزیده یی از غزلهای ابوالمعانی بیدل،

*ـ تو و زمین و من، مجموعهء شعر

*ـ در فصل سایهء خنجر، مجموعهء شعر، نایاب،

*ـ در لحظهء سوگمند پدرود، گزیده اشعار، چاپ دوم،

*ـ شب و زخم و قفس، مجموعهء شعر، نایاب،

*ـ تا وادی سرسبز صدا، یک شعر بلند،

*ـ زمینی ها، سه منظومه، چاپ دوم،

*ـ بنفشه هاییکه تروییدند، مجموعه شعر،

*ـ حرف اول باغ، مجموعهء شعر،

*ـ مردانی که نیستند، مجموعهء شعر،

*ـ آیینه در جوار عقوبت، مجموعهء شعر،

*ـ تا صبح صحبت یک دشت، مجموعهء شعر

*ـ قصر های درختان، مجموعهء شعر،

 

CD هایی:

١ـ در فصل تلخ و تشنه

٢ـ در دشت های باد

٣ـ در کوچه باغ اساطیری فریاد

٤ـ دربیشه های شرقی اندیشه

را خوشبختانه نصیب شدم، و تلاش می ورزم تا ازین گنجستان شعرِ در هر شمارهً کابل ناتهـ (مصباح کابل) برگی را خدمت شما فرهیخته گان فرزانه تقدیم بدارم.

برای جناب رفعت حسینی، صحتمندی و سرفرازی های مزید آرزو میکنم.

*******

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً سیزده               سپتمبر/ اکتوبر   2005