ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǘ ی

 

 

 

ګ ی  ډ Ӂ     ړ ی.  ځ څ Ӂږ.   ی  ښ ښ ټ ښ   څ ګ ښ ړ ږ ټ   ړ ښ ډ ښ ښ . څ  څ . ږ څ ی ύ ګ ټ   ΁   ښ ړ     ې ΁ ټѡ   ځی . ښ ړی ې ΁ ښ ږ   څ  ځ .   څ ښ. ی ڼ ښ .   ښ  څ ټ . ρ څ с  ی څ څ ړ ځ ې ګ   ښ ې ښ: ύ ی

ړ : ی .

    ǘټ   ښ јړ .ټ   ټی ځ  ې ړ ډ ړ  ی. ټ ښ ې ځ ښځ    ې ښږ .

 څ   ټ ی ی ј ځ :

 ځ ې څ .

  ړی ږ . ځ څ ی   ټ Ӂ ی   ړ  ټ   ټړی  څګ .

  څ   . . څ څ . ړ ښځ  . ΁  ښځ ړ :

ې

ی ډ ی څ ی ګ ې ډ ډ :

  ې

ړ ړ ډ ې ی  

  ګډ . ټ   ی ټ   . ښځ ړ: څ ګ ګډ ږ     ږ. ګ ګړ: څګ ې .

ی. ګ   . څ ټ Ӂږ ρ ټړ ږ ږ ږ څګ ټی ǁ څ ې ګ ړ . ځ ځ ږ.

ݘ ی ګړی ښ  ښ ی . څ ې ړ ځ ړ ځ  ځ  . ....

 

13 ǁ 2002

 

                                                      ***********

                      ی 2006