دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

 

فــــــریاد مــــا گـــندم شد


بشــــــیر سخاورز

  


از سمت بد بینی تا پنجره های گشوده


پرتو نادریمعرفی کتاب 

 

 

شاهزاده گلسرخ

داستان کوتاه از مجموعه داستانی

زیرآسمان کبود

پروین پژواک

 

 

 

 

روایات ماخ


داکتر اسدالله شعور
 

 

 

هوای تو


صالحه واصل وهاب
 

 


نوکــر ریاست عشق

بخش هفتم

صبورالله سیاه سنگ

 

 

 

 

 

 


در انتظار فاجعۀ دیگر ؟

 

نصیرمهرین

 

درکشورما، بارها اتفاق افتاده است که پس ازبروز وقایع خونین وفاجعه آمیز، برخی درپی ریشه یابی آن رفته اند. چه بسا وقایع مسلم و دلخراشی که پای خبرآنها هنوزهم از گسترۀ محدود محل اتفاق فراتر نرفته است . اگردرچند کتاب مربوط به تاریخ افغانستان....

 

 

 

 

راست گفتــــید ، خاموشی گناه ست

 

واسع بهـــــــــادری

 

همین که از وطن گرامی یاد میکنیم،یک و دو و ده وبالاخره شاید صد موضوع دیگر بیاد ما میاید. گاهی یاد ازجنگ های که وطن ما دید، سبب میشود که هر کس خاطرۀ خود را بگوید.اشخاصی به سخنان ما گوش میدهند واگر قصۀ اعضای خانواده وخویش نزدیک باشد، گریه یی را همراه دارد.

 

 

 

 

 

و آن گلوله باران بامـــداد بهــــار


بخش هفدهم


صبورالله سیاه سنگ

 

 

 

 

مرثیه ای برای یک مظلومیت !!

 

محمد امین فروتن

 

نچه که باید اکنون به آن توجه کرد و مهمترین قسمت گفتگوی خواهر ارجمند «انار کلی» را نیز تشکیل میدهد مسأ له تعلیم و تربیه کودکان است که به مثابه نمادی از تبعیض و بی عدالتی علیه اقلیت هندو در افغانستان  به آن اشاره شده است

 

 

 

 

 

و آن گلوله باران بامـــداد بهــــار


بخش هژدهم

صبورالله سـياه ســنگ


 

 

 

درســت ســازی با پوزش ...

 

صبورالله ســـــياه ســنگ

hajarulaswad@yahoo.com

 

 

شـــــام هـفــدهـــم جـنــوري 2009، مـحـمــد حـســـن ولســـمل گـلايه زيرين را تلفـــوني با تايپســت "و آن گلوله باران بامـــداد بهــار" در مـيان گـذاشــت:

 

"آنچــه در بخـش هـــژدهــم "گـلـوله باران ..." آمــده اســت، با دســـمبر 2008 و ســايتهاي انترنت کـــوچکــترين پيوندي ندارد. ســخـنان فـضـل الـرحـمــن تاجــيار پانزده ســـال پيش در کليفــورنيا در جــريان گـفـت و شـــنودي با خــودم ثبت گــرديده بود و در هــمان روزگــار در يکــي از شـــماره هــاي "مجـاهــد ولس" که مــن بنيانگــذار و گــرداننده آن مـيباشـــم، چـــاپ شــده اســت. اين نکـته بايد هـــرچــه زودتر به خــوانندگـان "کابل ناتهـ" روشــن ســاخته شــود."

 

از دوســت خوبم، ايشــور داس خــواهــش ميکــنم، يادداشــت کــنوني را در آغــاز بخــش هـــژدهــم "آن گلوله باران بامــداد بهـــار" و نيز بر "دروازه کابل " بياويزد تا هـــم نادرســتي درســت گــردد و هــم از ســنگـيني شـــرمســاري بر روان اين کـمـترين کاســته شـود.

 

با پوزش دو باره و يادکـرد آشکـار اين گـپ که نديدن نامـهـاي گـرامـي ولـســمل و "مجـاهــد ولس" در نقـش نخـســتين ســـرچشــمه هـا هــرگــز آگـاهــانه نبوده است.

 

[][]

ريجــاينا/ کانادا،

هـفـدهـــم جــنوري 2009

 

 

 

سال چــــــــــهارم

 شمارهء ۸۸
 جــــــدی / دلـــو
١٣٨۷
هجری خورشیدی،
 

جنـــــــــــــوری
٢٠٠٩
عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())


 

کابل نانهـ

تمنـــــــــــای عاجــــــــــل
 


 

 

 


یک اقلیت قومی
در حال ترک افغانستاندهندوانو او سکهانو هيوادوالو
 سره د هر ډول تعصب،
تو پير
 او تبعيض په ټينګه
مخالف يو او غند نه يې کوو

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     16. 01.  2009          Nächste     Update    am            01. 02. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا