همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

شب شعر و سخن

 

 

به تاریخ سوم ماه جون محفلی از طرف انجمن فرهنگی افعانهای شهر هامبورگ و «شورای هماهنگی پناهنده گان ایران در هامبورگ» در هال فلسفه دانشگاهً هامبورگ دایر شده بود.

 

محفل زیر نام شب شعر و سخن با سخنان از نصیر مهرین آغاز شد. مهرین، مهمانان برنامه داکتر حمیرا نگهت دستگیرزاده، داکتر لطیف ناظمی و آقای محمود فلکی را نام برد.

 

جناب لطیف ناظمی نوشتهء مفصلی را در باره سیر شعر در افغانستان  خواند که با پذیرایی بسیار گرم شرکت کننده گان مواجه شد.

داکتر حمیرا نهگت دستگیرزاده، اشعاری را به خوانش گرفت.

 

در آخر از طرف شورای هماهنگی، دسته های گل به مهمانان داده شد.

آرزو میرود که در برنامه های بعدی، نوشته و اشعار خوانده شده تقدیم شما عزیزان گردد.

 

 

 

 

دروازهً کابل

سال اول                   شمارهً هشتم             جولای   2005