همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

خالد ارمان

 

خالد ارمان، چهره هنری افتخار آمیز و گیتاریست چیره دست است. هنر موسیقی را از پدرش جناب استاد نوشاد حسین ارمان، به ارث برده  و در اثر تلاش و ریاضت پیگیراش آن را پیرایش شگفت انگیز بخشیده و از روش و اسلوب نوتیشن موسیقی بهره فراوان دارد.

ابتکاراتی در ساختِ آلهء موسیقی رباب به عمل آورده و در زمینه هنر موسیقی کشورما، کتاب ارزشمندی به زبان های فارسی و فرانسوی نبشته است که ان شاء الله در برنامهء آینده در مورد صحبتی خواهیم داشت.

  

 

دروازهً کابل

سال اول                   شمارهً دهم              اگست   2005