همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با تأسف و اندوه فراوان اطلاع یافیم که:

جناب فاضل محمد فضلی، نويسنده و بازيگر کشورمان در سن هشتاد و چهار سالگی درگذشت. روانش شاد باد.

 

آقای فضلی بازيگری را در زادگاه خود، قندهار آغاز کرد. سپس به کابل رفت و به همکاری با راديو و بعدتر تلويزيون پرداخت. او اعتبار ويژه ای برای فعاليتهای هنری خود که به هر دو زبان پشتو و دری صورت می گرفت، کسب کرد.

او به ويژه برای سهمی که در اجرای نمايشهای پشتو داشت مورد تحسين قرار گرفت و با ايفای نقش "جبار خان" در سريال راديويی "خانه نو، زندگی نو" به نامی آشنا در ميان همه خانواده های افغان بدل شد. اين مجموعه به دو زبان دری و پشتو اجرا می شد و آقای فضلی در بخش پشتوی آن بازی می کرد.

سریال برنامه های "خانه نو، زندگی نو" از سال 1994 تاکنون به صورت مداوم از سرويس جهانی بی بی سی در حال پخش است و آخرين حضور راديويی آقای فضلی محسوب می شود که اکنون به بخش مهمی از فرهنگ افغان تبديل شده است.

 

فاضل محمد فضلی، امسال به پاس دستاوردهای خود در حرفه نمايش افغانستان، مورد تقدير مقامات دولتی قرار گرفت و به لقب "استاد" رسيد.

جناب ف فضلی در نمایشنامه های بی شمار نفش های اساسی را بازی کرده است و از استعداد سرشار و بی نظیری هنری برخوردار بود.

 دست اندرکاران سایت کابل ناتهـ نبود این شخصیت بزرگ هنری را جبران ناپذیر پنداشته و به درگاهً کانون هنزمندان، فرهنگیان افغان و خانواده مرحومی از ژرفای قلب اظهار اندوه و تسلیت میدارند. روانش شاد و یادش سبزی سبز باد!

دروازهً کابل

02.12.2005