کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

خواننده گان ارجمند کابل ناتهـ

 

 

چند موضوع را صمیمانه با شما به این امید مطرح می کنیم که بدانها توجه کرده برای بهبود نشرات کابل ناتهـ، ما را کمک نمایید:

 

1-      صمیمیت کرده مطالب و مضامین خویش را در حدودی از صفحات بفرستید که شایسته یک مجله دو هفته ای است. بهتر است حدود چهار صفحه را انتخاب نمایید. و اگر مطالبی میفرستید که دنباله دار است، در آنصورت سعی کنید که موضوع معینی در چارچوب کلیت نوشته تان برای یک شماره کابل ناتهـ در نظر باشد.

2-      اگر این امکان میسر باشد که با استفاده از امکانات کمپیوتری خود ویا دوستان خویش، نوشته های تان را تهیه کرده از طریق پست الکترونیک (ایمیل) روانه کنید، ممنون تان می شویم. کثرت مقاله های ارسالی برای ما از یک طرف جای خوشی دارد که در وقت کم و عمر کوتاه کابل ناتهـ آنها را دریافت میکنیم اما از جانب دیگر برای یک مجله دو هفته ای بسیار وقت گیر و طاقت فرسا است. هرگاه تاخیری در انتشار نوشته های که ضرورت به تایب دارد ایجاد میشود امید قابل توجیه باشد.

3-      از نشر مضامینی که افراد و اشخاص طرف هتاکی اند معذوریم. همین طور از نشر مضامینی که از آن آرزوی ایجاد تشنج رفته است، عذر میخواهیم.

4-      لطفأ کابل ناتهـ را بمنظور تبلیغ مرامهای حزبی و گروهی در نظر نگیرید. از نشر چنان نوشته ها پیش از پیش معذرت خود را مطرح می کنیم.

5-      در ویراستاری و کوتاه کردن نوشته ها، تعدیل کلمات که تغییری در ماهیت موضوع ایجاد نکند؛ حقی را برای خود قایل هستیم.

6-      لطف کرده به عوض بحث در باره مقاله های نشره شده از طریق تلفون، راه مکاتبه و ارسال کتبی را انتخاب کنید. زیرا برای ما مقدور نیست که در باره مقاله و نوشته های همکاران از طریق تلفون به بحث بپردازیم.

7-      در صورت دریافت نوشته هایی ک مضمون مشترک و واحد دارند، آن نوشته یی را انتخاب می کنیم که نویسنده آن صاحب نظر بوده و صلاحیت بیشتر دارد.

8-      لطف نموده نوشته هایی را که در دیگر سایت ها به نشر سپرده اید برای ما نفرستید. در صورت استثنایی ما خود آن را اقتابس و با منبع به اطلاع میرسانیم.

از توجه شما ممنون هستیم

کابل ناتهـ (مصباح کابل)

 

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً چهارده                اکتوبر   2005