دهرمسال خالصه کابل

 

 اين دهرمسال در منطقه هندو گذر در ختم دکان های شيرينی پزان موقعيت دارد. عمارت جديد آن با داشتن رواق ها گنبدها و منار ها از ساير معابد و دهرمسال های شهر کابل متمايز بود. دهرمسال خالصه بنای ياد بودی (آقای گورداس جی) ميباشد. رهبران مذهبی سکهـ که در هندوستان می زيستند سخت متأثر از طبيعت زيبای مهين ما بوده اند. چنانکه روايتی موجود است؛ يکی از رهبران مذهبی، آقای گورداس را از هند به افغانستان مقدس جهت خريدای چند رأس اسپ افغانی فرستاد. وی در کابل مدت اقامت گزيد و بعد از خريداری اسپ های افغانی الاصل روانه کشور هند شد.

در تهکوی دهرمسال خالصه با افروختن چراغ گلی اين حادثه را گرامی ميداشتند.

 

 

 

 

 

دروازهً کابل